Havbasert fiskeoppdrett – en ny æra

Ocean Farm 1 – verdens første oppdrettsanlegg til havs

Ocean Farm 1 innvarsler en ny æra innen havbruk. Den er basert på det beste fra norsk fiskeoppdrett og offshore-teknologi og svarer på mange av utfordringene knyttet til bærekraftig vekst innen havbruk.

Havmerden er nå under bygging i Kina. Den skal plasseres i Frohavet utenfor Trøndelag tidlig i andre halvår 2017. Anlegget blir en fullskala pilot der mange sider ved å drive lakseoppdrett til havs vil bli testet.

Dimensjoner og fakta
Høyde: 68 meter
Diameter: 110 meter
Volum: 250.000 kubikkmeter

Tar i bruk ledende offshore-teknologi
Ocean Farm 1 blir verdens første havbaserte oppdrettsmerd for laks. Den bygger på de samme grunnleggende egenskaper som halvt nedsenkbare installasjoner offshore. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom ledende aktører og ekspertise innen norsk havbruk- og offshore-industri:

Global Maritime AS Design og systemintegrering
Kongsberg Maritime AS Elektro og instrumentering for marine- og fisketekniske systemer
Mørenot Aquaculture AS Nettingstruktur til skrog og trengearrangement
Malm Orstad AS Drive-system for skyveskott
Emstec GmbH Lasting-/lossearrangement for fisk
Graintec AS Mottak og distribusjon av fiskefôr
Optimar Stette AS Hånderting av død fisk
Pump Supply AS Vaskesystem for netting
CSIC QWHI Konstruksjon av skrog og installasjon av marine systemer
DNV GL/Noomas 3. Parts verifikasjon og sertifisering
MARINTEK Modelltesting og tilhørende analysearbeid
Sintef Fiskeri- og havbruk AS Miljødata strømberegninger
FugroOceanor AS Miljødata bølgeberegninger
Ramnäs Bruk AB Ankerkjetting
Lankhorst Euronete S.A. Fiberliner
Farstad Offshore AS Installasjon forankringsutstyr og Havmerde

I utviklingen av tekniske løsninger er hele driftsmodellen vurdert, og nye tilnærminger til ulike operasjoner er utviklet. Ut over etablerte byggestandarder i havbruksnæringen er regelverk og byggestandarder fra offshoreindustrien tatt i bruk. Pilotanlegget har en generisk designutforming. Dette innebærer at havmerdanlegg kan ha lik utforming, men må sjekkes ut/tilpasses vær- og miljøkriterier for utvalgte nye lokasjoner.

Ocean Farm 1 er et slakkforankret halvt nedsenkbart anlegg med fast struktur som flyter stabilt i havnære områder med dyp på 100 til 300 meter. All fisk kan håndteres internt i anlegget uten å benytte eksterne båter og utstyr. I tillegg er anlegget utrustet med et skyveskott og to faste skott som gjør at anlegget kan deles i 3 soner for å utøve ulike fiskeoperasjoner. Anlegget er automatisert og tyngre manuelle operasjoner unngås. Det er lagt opp til en daglig bemanning på 3-4 personer for overvåking/styring av operasjoner. Analyser underbygger at anlegget ansees å være svært rømningssikkert.

Bidrar til bærekraftig vekst
For SalMar er en av forutsetningene for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen at man kan ta i bruk nye arealer med gode biologiske betingelser for oppdrett av fisk – typiske områder som er mindre påvirket av tidevannsstrømmer og hvor strømretning er mer konstant. Formålet med prosjektet er å utvikle teknologi som skal gjøre dette mulig. Utredninger startet i 2012 og gjennom de følgende tre årene er ulike tekniske løsninger blitt vurdert og dette har resultert i et ferdig prosjektert havmerdanlegg. Et slikt første fullskala pilotanlegg vil, hvis det lykkes, kunne bidra til å løse vekstutfordringene for havbruksnæringen.

Utrustet for FoU
Det legges opp til at pilotanlegget utrustes for å kunne utøve ulike FoU-oppgaver, rettet inn mot biologiske forhold og fiskevelferd. Slik vil en kunne bidra til å fremme videre utvikling av havbruksnæringen, samt anvendt forskning og utvikling knyttet til denne. SalMar er tildelt en lokalitet på Frohavet utenfor Midt-Norge for dette prosjektet. Det er et mål at operative erfaringer fra pilotanlegget føres tilbake til en industriell produksjon av denne type havbaserte oppdrettsanlegg.

Dette er Ocean Farming
Selskapet bak havmerden er Ocean Farming AS, et selskap i SalMar-konsernet – etablert etter målsetting om å utvikle havbasert fiskeoppdrett. Ocean Farming vil gjennom utvikling og realisering av ny teknologi og gjennom operativ erfaring tilegne seg den særskilte kompetanse som kreves av denne neste generasjons form for fiskeoppdrett. Ocean Farming har mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge i prosjektutredningsfasen.