Bærekraft og samfunnsansvar med HMS i fokus

SalMar skal sikre langsiktig lønnsomhet og vekst gjennom bærekraftig havbruk og industrivirksomhet, samt ved å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør. For SalMar handler bærekraft om å ha god forretningsetikk og moral, og å bidra til en enda sterkere bevissthet om det miljøet vi arbeider i til daglig. Vi skal ivareta miljøet og sørge for at det forvaltes på en måte som gagner nye generasjoner.

SalMar er til stede i lokalsamfunn langs hele kysten, og er opptatt av utviklingen i grender og kommuner. For våre medarbeidere er det viktig at lokalsamfunnet de hører til har nødvendig infrastruktur og muligheter for en aktiv fritid. For SalMar er det avgjørende at konsernet får tilgang til å drive på lokaliteter med gode forhold for fisken. SalMar engasjerer seg aktivt i flere lokale prosjekter. Det er også viktig for SalMar å være til stede på de lokale arenaene for å utveksle synspunkter og informasjon, samt delta i planprosesser. Oppdrett av laks er fortsatt å regne som en ung næring, og det er viktig å sørge for at lokale beslutningstakere, og befolkningen for øvrig, får informasjon om drift og utviklingsplaner. Gjennom et aktivt engasjement i næringsorganisasjonene og den offentlige debatten, bidrar SalMar i viktige prosesser for bærekraftig utvikling i Norge.

Konsernet er derfor bevisst sitt mangfoldige samfunnsansvar; som arbeidsgiver, som produksjonsbedrift, som produsent av sunn mat, som bruker av natur og miljø, og som forvalter av økonomisk og intellektuell kapital. Vi er opptatte av vårt samfunnsansvar, og at alt vi gjør skal tåle dagens lys, samtidig som vi skal minimere de påvirkningene vår virksomhet har på miljøet.

I 2017 har SalMar videreført arbeidet med rapportering i henhold til Global Reporting Initiative sine prinsipper i en egen rapport om bærekraft. For en mer utfyllende gjennomgang av HMS, bærekraft og samfunnsansvar i SalMar henviser vi til denne rapporten. Følgende tekst er derfor å anse som et overordnet sammendrag av utvalgte tema fra denne rapporten. Rapporten er tilgjengelig i sin helhet på SalMar sin nettside: www.salmar.no.

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR

SalMars retningslinjer for etikk og samfunnsansvar er gjort kjent for alle ansatte. Retningslinjene, som blant annet omhandler SalMars holdninger til forretningsetikk og korrupsjon, arbeidsmiljø og forholdet til omverdenen, skal bidra til utviklingen av en sunn bedriftskultur og ivareta selskapets integritet. Rutiner for varsling er i fokus under intern opplæring. Høy etisk standard ved alle sider av virksomheten er ufravikelig og selve grunnlaget for SalMars HMS-strategi.

Det er utarbeidet et sett av postulater som beskriver ønsket adferd og felles handlingskompetanse for alle ansatte. Det er de ansatte som til enhver tid utgjør og utvikler SalMar-kulturen. Deres gode innstilling og holdninger har i alle år vært en vesentlig bidragsyter til SalMars suksess. Disse er tema under de årlige samlingene i SalMar-skolen.

Retningslinjene og postulatene er tilgjengelig på SalMar sin nettside www.salmar.no.

SalMar-standard
I tillegg til at SalMar måles og revideres etter offentlig regelverk og bærekraftstandarder fra tredjeparter og kunder, har selskapet utviklet en egen SalMar-standard for de ulike delene av virksomheten. SalMar-standarden inneholder alle krav som stilles til virksomheten, samt at den også inneholder kontroller av større arbeidsoperasjoner gjennom driftsrevisjoner. Utmerkelsen SalMar-standard tildeles de avdelingene som oppnår høy score i interne revisjoner.

Menneskerettigheter
SalMar slutter i sin helhet opp om de prinsipper som er nedfelt i FNs erklæring om menneskerettigheter ved å opptre ansvarlig i alle ledd av virksomheten. Dette innebærer at selskapet respekterer retten til arbeidsfrihet, motsetter seg enhver form for barnearbeid, tvangsarbeid og diskriminering, unngår korrupsjon og tar hensyn til miljøet.

ORGANISASJON, ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET

Strategisk tilnærming til HMS
HMS-arbeidet i SalMar er tuftet på våre verdier og innrettet mot våre strategiske satsningsområder. Det er utarbeidet overordnede mål med tilknyttede aktiviteter og handlingsplaner. På bakgrunn av de overordnede målene, har hver enkelt divisjon og avdeling utarbeidet egne lokale delmål og lokale IK-handlingsplaner. Ledelsen er forpliktet til å følge og overvåke målene som er satt.

I 2017 har vi jobbet med videreutvikling av vår plattform for virksomhetsstyring. Systemet er spesialtilpasset SalMar sine behov, og vi har hatt fokus på å bygge og videreutvikle et brukervennlig system med god og oversiktlig rapportering- som benyttes til evaluering på gjeldende arenaer. Kompetanseheving, overvåking og kontroll av nøkkeltall, risikostyring, samt evaluering av avvik har vært sentrale tema. Systemet er et viktig verktøy i den løpende virksomhetsstyringen av selskapet, og et egnet verktøy til overvåking og styring av risiko.

Risikovurderinger utføres i henhold til norsk standard NS 5814, og resulterer i utarbeidelse av beredskaps- og handlingsplaner, interne rutiner og prosedyrer.. Ledende personell har definert miljøansvar i sine stillingsbeskrivelser og det er utarbeidet HMS-instrukser for alle ansatte. Alle avvik rapporteres, håndteres og evalueres fortløpende. Miljøarbeidet følges opp gjennom ukentlige og månedlige systematiske gjennomganger i ledergruppene i SalMar. Felles læring og forbedring deles på tvers til alle avdelinger gjennom kvalitetssikrede ukesrapporter. Bærekraft med særlig fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet for mennesker er tema som gjennomgås årlig av SalMar sitt styre.

I tillegg til risikovurderinger, evalueringer og grundige analyser av hendelser og avvik, er opplæring av alle ansatte, interne revisjoner, vernerunder og samlinger for verneombud viktige grep for å øke sikkerheten på arbeidsplassene.

Alle nye ansatte får HMS-opplæring gjennom arenaer som introduksjonskurs, driftssamlinger og SalMar-skolen.

Plattform for virksomhetsstyring
I 2017 har vi jobbet med videreutvikling av vår plattform for virksomhetsstyring (kalt EQS). Den er spesialtilpasset SalMar sine behov, og vi har hatt fokus på å bygge system for brukervennlige og god rapportering. Dette har nå blitt et viktig verktøy i den løpende virksomhetsstyringen av selskapet og et godt verktøy for overvåking og styring av risiko. I 2017 fortsetter videreutviklingen av denne plattformen, med flere muligheter for målstyring og læring på tvers av virksomheten.

Kompetanseutvikling
SalMars nye medarbeidere får HMS-opplæring gjennom arenaer som introduksjonskurs, oppfølgingskurs, driftssamlinger og SalMar-skolen. Alle medarbeidere skal ha fått opplæring i rutinene for varsling og kjenne til at de er sikret mot represalier dersom de varsler. Fremgangsmåten ved varsling er beskrevet i styringssystemet som er tilgjengelig for alle ansatte.

I 2017 har vi i samarbeid med ekstern ekspertise (DNV) utviklet og gjennomført bedriftstilpasset opplæring for våre verneombud (såkalt 40-timers kurs). Dette har hevet kvaliteten på opplæringen og sikrer lik og god opplæring for alle verneombud, uavhengig av geografisk og organisatorisk plassering.

SalMar-skolen er samlinger for alle ansatte med aktuelle faglige tema i tillegg til fokus på etikk og gode holdninger. Gjennom SalMar-skolen stimuleres og utvikles alle medarbeidere. Gjennom en revitalisering av SalMar-skolen, ønsker konsernet å sikre utveksling av erfaring og informasjon mellom de ulike divisjonene.

Risikonivået på de arbeidsoperasjonene som gjennomføres hver eneste dag i SalMar gjør at opplæring og riktig kompetanse er meget viktig. Opplæring gis både internt og i form av eksterne kurs. Daglig oppfølging og faglig utvikling gjennom kollegialt fellesskap er likevel de viktigste kildene til vekst for den enkelte.

Skader og ulykker
Det skal være trygt å arbeide i SalMar. Selskapet jobber systematisk med risikostyring og opplæring for å ta vare på medarbeiderne

Sykefravær
Sykefraværet hadde en fin nedgang gjennom tilrettelegging og oppfølging. Totalt sykefravær endte på 4,76 % i 2017, mot 5,25% i 2016, 7,47 % i 2015 og 5,79 % i 2014. Det er prosesseringsvirksomheten som trekker opp gjennomsnittet, men fraværet er på et gjennomsnitt sammenlignet med industrien forøvrig. Korttidsfraværet i 2017 var 2,02%, sammenliknet med foregående år hvor korttidsfraværet i 2016 var 1,92%, og i 2015 2,33 % og 2,19 % i 2014. Langtidsfraværet var 2,74 i 2017, mot 3,33 i 2016 5,14 % i 2015 og 3,60 % i 2014.

Det jobbes målrettet med forebyggende tiltak samt tilrettelegging av arbeidssituasjoner for enkeltpersoner ved behov.

Likhet og mangfold
Konsernet har kunngjort tydelige holdninger til ivaretakelse av mangfold og likestilling i de etiske retningslinjene. SalMar aksepterer ikke diskriminering av ansatte, aksjonærer, styremedlemmer, kunder og leverandører på bakgrunn av etnisitet, nasjonalitet, alder, kjønn eller religion. Respekt for enkeltmennesket er hjørnesteinen i selskapets policy.

Anti-korrupsjon
SalMar aksepterer ikke noen form for korrupsjon. Ingen ansatte i SalMar skal direkte eller indirekte tilby, love, gi eller motta bestikkelser, ulovlige eller upassende gaver eller andre urimelige fordeler eller godtgjørelser for å oppnå fordeler for seg selv eller for selskapet. Som et ledd i korrupsjonsforebyggende tiltak, har SalMar vedtatt retningslinjer når det gjelder gaver. SalMar har til dags dato ikke vært anklaget for eller involvert i eventuelle saker som har med noen form for korrupsjon eller bestikkelser å gjøre. Styret og ledelsen er ikke kjent med noen brudd på selskapets etiske retningslinjer knyttet til dette.

Ansvar for miljøet
SalMar arbeider systematisk for å forebygge uønsket påvirkning på omgivelsene. Det omfatter daglig innsats fra alle medarbeidere, engasjement i forskning og utvikling, og samarbeid med myndigheter og interesseorganisasjoner, andre oppdrettsselskap og leverandører av varer og tjenester.

Aquaculture Stewardship Council- standard (ASC)
SalMar har pr tiden 18 sjølokaliteter sertifisert i henhold til ASC-standarden, som er karakterisert som den strengeste bærekraftsstandarden, ASC-standardens hovedmål er å sørge for åpenhet, redusert fotavtrykk, etterlevelse av sosialt ansvar samt å gi en merverdi for de som er sertifisert.

Standarden stiller svært strenge krav, i noen tilfeller mer strenge enn norsk lovverk, når det gjelder blant annet miljøbelastning, arbeidsmiljø, kommunikasjon med interessenter og åpenhet m.m. Dette er en standard som er vanskelig å oppnå, da det kreves betydelige ressurser til forarbeid og detaljfokus. Åpenhet om resultater er en viktig del av standarden og informasjon presenteres løpende på vår hjemmeside www.salmar.no . Denne standarden hjelper SalMar å tenke nytt, og strekker oss lenger for å leve opp til et av våre postulater – Bærekraft i alt vi gjør.