Havbasert fiskeoppdrett

En ny æra innen havbruk er på vei

Ocean Farm 1 – verdens første oppdrettsanlegg til havs. Anlegget kan utgjøre de første stegene mot en ny æra innen havbruk. Ocean Farm 1 er utviklet ved hjelp av verdensledende norsk ekspertise innen fiskeoppdrett og offshore og skal brukes til å teste ut hvordan havbruk kan vokse på en bærekraftig måte.

Ocean Farm 1 er bygget som en fullskala pilot og utformet for å teste ut både biologiske og teknologiske sider ved å drive fiskeoppdrett til havs.

Et svar på verdens behov for mer og sunnere mat
Innen 2030 må verden produsere 70 prosent mer mat, og det må vi gjøre med lavere ressursbruk og med et minst mulig miljøavtrykk. Havene dekker over to tredjedeler av jordens overflate, men bare 2 prosent av maten vi spiser kommer fra havet, målt i energi. Det å produsere animalsk protein gjennom havbruk krever mindre ressurser og er mer klimavennlig enn husdyrhold på land. Siden tradisjonelt fiske er bortimot fullt utnyttet, blir vekst i havbruk avgjørende for å skaffe mat til kommende generasjoner.

Tildelt de første utviklingstillatelsene
Nærings- og fiskeridepartementet vedtok i november 2015 en midlertidig ordning hvor det kan tildeles utviklingstillatelser til prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og investeringer. Målet er å stimulere til utvikling av ny teknologi og løsninger som kan bidra til at bransjen kan vokse samtidig som hensynet til miljø og bærekraft er ivaretatt. Ocean Farm-prosjekt er rettet inn mot nettopp denne utfordringen, og SalMar var den første norske produsenten som ble tildelt denne type utviklingstillatelse.

Plan for utvikling og drift
Bak prosjektet står et unikt tverrfaglig partnerskap mellom norske og utenlandske aktører med verdensledende ekspertise innen havbruk, offshore og relevant forskning (se liste over deltakere nedenfor). Resultatet er en konstruksjon med de samme grunnleggende egenskaper som halvt nedsenkbare installasjoner offshore og som samtidig ivaretar laksens biologiske behov. I utviklingen av tekniske løsninger er hele driftsmodellen vurdert, og nye tilnærminger til ulike operasjoner er utviklet. Ut over etablerte byggestandarder i havbruksnæringen er regelverk og byggestandarder fra offshoreindustrien tatt i bruk.

Et fullskala pilotanlegg
Sluttføringen av byggeprosjektet er en viktig milepæl for SalMar, men det er nå arbeidet starter for alvor. Ocean Farm 1 er et fullskala pilotanlegg for testing, læring, forskning og utvikling. Det blir utrustet for forskningsoppgaver, med særlig fokus på biologiske forhold og fiskevelferd. Målet er å redusere miljøavtrykket, forbedre fiskevelferd og svare på bransjens arealutfordringer. Erfaringer og nye løsninger fra prosjektet kan utgjøre starten på en ny æra innen bærekraftig produksjon av sjømat, og kan potensielt tas i bruk over hele verden.

Dette er Ocean Farming
Selskapet bak havmerden er Ocean Farming AS, et selskap i SalMar-konsernet – etablert etter målsetting om å utvikle havbasert fiskeoppdrett. Ocean Farming vil gjennom utvikling og realisering av ny teknologi og gjennom operativ erfaring tilegne seg den særskilte kompetanse som kreves av denne neste generasjons form for fiskeoppdrett. Ocean Farming har mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge i prosjektutredningsfasen.

Ocean Farm 1, dimensjoner
Høyde: 69 m
Diameter: 110 m
Volum: 250.000 m3

Partnere i utviklingen av Ocean Farm 1

Skrog og utrustning

Global Maritime AS har utført design av skrog og systemintegrering av alle marine- og fisketekniske systemer. De har også koordinert dokumentasjon mellom øvrige leverandører og DNV GL i forbindelse med tredje parts verifikasjon gjennom prosjektering, bygging, transport og installasjon av havmerden.
Kontaktinformasjon: www.globalmaritime.com

Sintef Ocean har utført modelltesting og tilhørende analysearbeid av havmerden.
Kontaktinformasjon: www.sintef.no

Kongsberg Maritime AS har levert utrustning innen elektro, instrumentering og kommunikasjon. Dette inkluderer generatorer for strømproduksjon, integrert automasjonssystem for marine- og fisketekniske systemer og sensorer for overvåkning av fisk og miljø.
Kontaktinformasjon: www.kongsberg.com

Mørenot Aquaculture AS har levert hovednett og sekundærnett som er festet til skroget på havmerden. De har også levert vinsjesystemer og nett for trengearrangement for uttak av fisk.
Kontaktinformasjon: www.morenot.no

Malm Orstad AS har levert et fjernstyrt hydraulisk skidding-system for rotasjon av skyveskott.
Kontaktinformasjon: www.malmorstad.no

Emstec GmbH har levert et system for oppkobling for laste-/losseslanger fra brønnbåt til havmerden. Slangene trekks fra brønnbåt og kobles til et rammearrangement hvor slangene kan senkes vertikalt ned inntil 7m under havoverflaten. De har også levert laste-/losseslanger som er installert på brønnbåt.
Kontaktinforasjon: www.emstec.net

Graintec AS har levert system for mottak av og utfôring fiskefôr. Det omfatter arrangement for mottak av fôr fra fôrfraktebåt og videre transport til siloer for lagring av fiskefôr, to utfôringssystemer, et for overflatefôring og et for undervannsfôring. Ved utfôring benyttes vann til transport av fiskefôret. Det er fire utfôringspunkter for overvannsfôring og seksten for undervannsfôring.
Kontaktinformasjon: www.graintec.com

Optimar AS har levert børster mellom skyveskott og hovednett. Disse brukes til blant annet til å samle død fisk i senter av havmerden. De har også levert et system for å pumpe død fisk opp for prosessering i havmerdens sentersøyle og videre i lagringstanker på hoveddekk.
Kontaktinformasjon: www.optimar.no

Pump Supply AS har levert en høytrykks vaskerigg for rengjøring av hovednett. Den er montert på rammen til skyveskott.
Kontaktinformasjon: www.pumpsupply.no

CSIC QWHI har bygget skrog og overbygg samt levert ballastpumper. De har også utført installasjon av marine- og fisketekniske systemer. De var også ansvarlig for transport av havmerden fra verft til lokasjon.
Kontaktinformasjon: www.csic.com.cn

Sperre AS har levert ROV-system til havmerden.
Kontaktinformasjon: www.sperre-as.com

Telenor har levert bredbånd via radiolink med en kapasitet på 400 Mbit/s. Denne brukes bla. til overføring av data fra sensorer for overvåkning av fisk og miljø til servere i land.
Kontaktinformasjon: www.telenor.no

Kystteknikk AS har bistått med mekanisk arbeid ifb. med oppgradering av bl.a. følgende systemer: Hovednett, uttak av død fisk, og trengearrangement for fisk.
Kontaktinformasjon: www.kystteknikk.no

CAN AS har bistått med oppgradering av bla. ballastsystem og system for uttak av død fisk. Arbeidene er utført ved bruk av tilkomstteknikk.
Kontaktinformasjon: www.can.no

Sertifisering

DNV GL har utviklet en egen «Regulatory Framework» for design av havmerden. De har utført tredje parts verifikasjon av designet, tilsyn under byggefasen og sertifisering av havmerden, inkludert transport og installasjon.
Kontaktinformasjon: www.dnvgl.com

Miljøundersøkelse

Sintef Ocean har utført resipientundersøkelse for Frohavet.
Kontaktinformasjon: www.sintef.no

Fugro Oceanor AS har utført bølgemålinger og bølgeanalyser for Frohavet.
Kontaktinformasjon: www.fugro.com

Ecotone AS har utført kartlegging av havbunn på Frohavet ved bruk av hyperspektral avbildning.
Kontaktinformasjon: www.ecotone.com

Forankring og installasjon

Ramnäs Bruk AB har levert smidd stolpeløs ankerkjetting.
Kontaktinformasjon: www.ramnas.com

Vryhof Anchors har levert Stevepris Mk6 anker.
Kontaktinformasjon: www.vryhof.com

Lankhorst Euronete S.A. har levert fiberliner som er installert mellom ankerkjetting og festepunkter på havmerden.
Kontaktinformasjon: www.lankhorstropes.com

Solstad Offshore ASA har utført preinstallasjon av forankringssystem og oppkobling av havmerden.
Kontaktinformasjon: www.solstad.com

Logistikk

Rostein AS har transportert fisk til og fra havmerden. Brønnbåten Ro Fjell er blitt tilpasset for å kunne operere i tilknytning til havmerden. Det er blitt installert dynamisk posisjonering, en ny kran samt et vinsjesystem for å håndtere inntil 60m lange laste-/losseslanger. Det er også installert en maritim bredbåndsradio for utveksling av sikkerhetsmessige og operasjonelle parametere mellom fartøy og havmerden.
Kontaktinformasjon: www.rostein.no

Eidsvaag AS har transportert fiskefôr til havmerden. Fôrfraktebåten Eidsvaag Pioner er bygd med dynamisk posisjonering. Det er installert en maritim bredbåndsradio for utveksling av sikkerhetsmessige og operasjonelle parametere mellom fartøy og havmerden.
Kontaktinformasjon: www.eidsvaag.no

Scanbio har transportert ensilasje fra havmerden. Kjemikalietankeren Haugfjord er blitt utrustet med en 100m lasteslange for å kunne operere i tilknytting til havmerden.
Kontaktinformasjon: www.scanbio.com

Skarsvåg Boats AS har lever levert et fartøy for personelltransport til og fra havmerden. Det er tilpasset for å legge til i dokkingstasjoner på havmerden. Fartøyet er utrustet med en gyrostabilisator som bidrar til å redusere rullebevegelser.
Kontaktinformasjon: www.skarsvagboats.no

AQS AS har transportert utstyr og materialer til og fra OF1 i forbindelse med utførte forbedringsprosjekter. Servicebåten AQS Odin har et lastedekk på 285m2 og er utrustet med dynamisk posisjonering.
Kontaktinformasjon: www.aqs.no

Helsekontroll fisk

Åkerblå har utført helsekontroll med fisken.
Kontaktinformasjon: www.akerbla.no

Fiskefôr

Skretting har levert fôr til laks og rensefisk.
Kontaktinformasjon: www.skretting.com

Mer informasjon om Ocean Farm 1-prosjektet finnes i følgende Halvårsrapport og Sluttrapport. Rapportene er også tilgjengelige på Fiskeridirektoratet sine hjemmesider.

Halvårsrapport – Ocean Farm 1
Sluttrapport – Ocean Farm 1