InnovaMar – fra drøm til virkelighet

InnovaMar

Slakting og bearbeiding har helt siden SalMar ble stiftet i 1991 vært en sentral del av SalMar-konsernets strategi. Siden den gang har markedet, produksjonsteknologien i bransjen og SalMar som konsern utviklet seg betydelig. Etter flere år med grundig planlegging besluttet SalMar i 2009 å investere i det som i dag er et av verdens mest innovative og kostnadseffektive anlegg for ilandføring, slakt- og bearbeiding av laks – InnovaMar. Gjennom økt grad av automatisering og nye kombinasjoner av tekniske løsninger vil SalMar med etableringen av InnovaMar, som ligger vegg i vegg med den gamle fabrikken på Frøya, styrke sin konkurransekraft, øke sin kapasitet og fleksibilitet, samt forbedre kvaliteten på produktene. Anlegget er en viktig brikke i oppfyllelsen av selskapets strategi, der industriell utvikling og verdiskapning står i fokus.

InnovaMar-anlegget er på 17 500 kvadratmeter, og investeringen i bygg og maskiner ble på ca. NOK 550 millioner. Slakteriet ble tatt i bruk i september 2010, men en brann i et lagerrom medio oktober satte anlegget ut av drift frem til 6. desember 2010. Mot slutten av året var slakteriet igjen operativt, mens bearbeidingsavdelingen startet opp gradvis i første og andre kvartal 2011. Grunnet slakteprofil på egen oppdrettsproduksjon ble verken slakteriet eller bearbeidingsavdelingen utnyttet til fulle i første halvår 2011. Til tross for dette ble det slaktet mer enn 80 000 tonn laks på InnovaMar i 2011.

Anlegget består av to avdelinger (slakteri og videreforedling), og det er lagt mye ressurser i å utfordre tradisjonelle løsninger. Nøkkelbegrepene under utviklingsarbeidet var fiskevelferd, arbeidsmiljø, trygg mat, intern logistikk og effektivitet. Dette har ført til bruk av innovativ teknologi i produksjonen, som både øker kvaliteten på sluttproduktet, reduserer kostnadene og forbedrer arbeidsmiljøet for de ansatte. Anlegget har en kapasitet på ca. 150 000 tonn laks, mens våre toppmoderne ventemerd-fasiliteter, som er satt sammen av fire merder, har en kapasitet på ca. 350 tonn laks hver.

I tillegg til fiskevelferd, arbeidsmiljø, effektivitet og trygg mat, har InnovaMar ytterligere egenskaper som også har vært viktig i utformingen av anlegget. Dette gjelder blant annet energiforbruk, håndtering og bruk av avskjær samt redusert transportbehov gjennom økt salg av filet fremfor helfisk. Det overnevnte er eksempler på aspekter ved InnovaMar som SalMar er meget tilfreds med å ha videreutviklet utover dagens standarder i næringen. Fleksibiliteten som ligger i anlegget er også meget godt egnet for å tilpasses eventuelle fremtidige produksjonsendringer som følge av ønsker eller krav fra kunder og tilsynsmyndigheter.

Slakteriet

Skånsom håndtering av laksen har vært sentralt i utforming av slakteriet. Fiskevelferd er svært viktig både av hensyn til laksen og til kvaliteten på det ferdige produktet. Fordelingssystemet for helfisk er også en sentral del av slakteriet, da systemet skal sikre god kontroll og utnyttelse av råstoffet.

Anlegget er dimensjonert for å ha kapasitet til alle typer lagring. God intern logistikk bidrar til sikker og effektiv håndtering av produktene. Den økte kapasiteten gir en god fleksibilitet knyttet til styring av produksjon og salg. I tillegg kategoriseres hver enkelt laks som kommer inn i anlegget, noe som legger til rette for total sporbarhet gjennom hele anlegget. Sammen med den sporbarheten SalMar har i resten av verdikjeden, vil man kunne spore produktets reise fra rogninnlegg til kjøledisk.

SalMar jobber målbevisst for å sikre en god utnyttelse av anlegget blant annet gjennom salg av slakte- og foredlingstjenester til andre oppdrettere i Midt-Norge. Dette bidro til at vi i 2012 økte slaktevolumet vårt med ca. 10%, og for første gang i historien solgte vi over 100 millioner kilo laks – en prestasjon vi i SalMar er stolte av.

Bearbeidingen

Som i slakteriet, er fordelingssystemet en sentral del av prosessen og gir en meget god kontroll med både sporbarhet og utbytte. Kvaliteten ivaretas gjennom skånsomme overføringer mellom arbeidsoperasjonene og spesialiserte produksjonslinjer. Effektiviteten styrkes gjennom økt grad av automasjon, bl.a. i forbindelse med porsjonspakking og palletering. Videre har SalMar, sammen med utstyrsleverandørene, jobbet mye med forbedring av maskinenes hygieniske design, som legger til rette for optimale rengjørings- og vaskeprosedyrer som sikrer produksjon av trygg mat.