SalMar – kulturen, vårt felles verdigrunnlag

Kulturen i SalMar er til enhver tid under utvikling, og bygger på de suksessfaktorene som er utviklet i selskapet fra starten i 1991. Kulturen påvirkes av både ytre og indre rammebetingelser, men noen overordnede faktorer vil alltid ligge fast som grunnlag for en felles kultur. Spesielt gjelder dette fokus på biologien, operasjonell effektivitet og trygg matvareproduksjon.

For å være en ledende aktør i oppdrettsnæringen er det svært viktig med en felles kultur og et felles verdigrunnlag. Den biologiske produksjonsprosessen er en kontinuerlig prosess og dersom det ikke sikres kvalitet i alle ledd kan dette få alvorlige konsekvenser både på kort og lang sikt.

Overordnet all virksomhet og handling i SalMar ligger visjonen «Passion for Salmon», i betydningen at alle valg i forhold til vår produksjon skal gjøres med utgangpunkt i lidenskapen vi har for laksen. Laksen skal produseres på laksens betingelser. Det er vår oppfatning at de beste biologiske resultatene vil legge grunnlaget for de beste økonomiske resultatene og slik sikre posisjonen som den mest kostnadseffektive lakseprodusenten i verden.

SalMars uttalte målsetning om kostnadslederskap ligger fast, men selskapet beveger seg fra å fokusere på resultater til å fokusere på prestasjoner – vi skal være fremragende i alle ledd og elementer av produksjonen.

Det er også utarbeidet et sett av postulater som beskriver ønsket adferd og felles handlingskompetanse for alle ansatte. Det er de ansatte som til en hver tid utgjør og utvikler SalMar-kulturen. Deres gode innstilling og holdninger har i alle år vært en vesentlig bidragsyter til SalMars suksess. Gjennom SalMar-skolen og daglig eksponering for bedrifts- og prestasjonskulturen i konsernet stimuleres og utvikles alle medarbeidere kontinuerlig.

Det jobbes målrettet med å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft på alle nivå i organisasjonen. Det legges stor vekt på at alle medarbeidere tilbys et godt arbeidsmiljø, meningsfylte arbeidsoppgaver, samt rettferdige og konkurransedyktige betingelser. På fabrikken på Frøya har konsernet medarbeidere fra cirka 23 ulike nasjoner. Dette innebærer økte krav til ledelse slik at alle medarbeidere forstår SalMar-kulturen samt jobber riktig og målrettet i det daglige. For å gjøre den daglige kommunikasjon lettere for alle parter arrangerer SalMar norskkurs for utenlandske medarbeidere.

Det har blitt satset sterkt på lederutvikling i SalMar, og dette vil fortsette med uforminsket styrke fremover.

Våre postulater:

ALT VI GJØR I DAG SKAL GJØRES BEDRE ENN I GÅR
Våre prosesser må utvikles og forbedres kontinuerlig for at selskapet skal oppfylle visjonen om å være den mest kostnadseffektive produsenten av laks fram til de europeiske markedene. I tillegg skal vi ha vilje og evne til å hele tiden å lete etter hvordan vi kan forbedre og utvikle oss.

ARBEIDSOPPGAVEN ER IKKE AVSLUTTET FØR MOTTAKEREN ER FORNØYD
Lakseproduksjon er en samhandlingsprosess hvor de enkelte leddene er gjensidig avhengige av hverandre, og kundeforståelsen er viktig – både internt og eksternt.

FOKUSER PÅ LØSNINGEN
Alle ansatte har ansvar for å komme med innspill til løsninger dersom man har eller står overfor en utfordring. Alle utfordringer representerer en mulighet for fremgang.

JOBBEN VÅR I DAG ER AVGJØRENDE FOR VÅR FELLES SUKSESS
Det er i dag det gjelder, og det er den enkelte medarbeider det kommer an på.

VI BRYR OSS!
Medarbeidere i SalMar skal bry seg og utvise verdier forankret i ansvarsfølelse, omtanke og ambisjoner. At vi bryr oss påvirker våre biologiske og finansielle nøkkeltall, våre HMS-verdier og våre relasjoner til samfunnet for øvrig på en positiv måte.

BÆREKRAFT I ALT VI GJØR
Vi skal ha god forretningsetikk og moral, og bidra til enda sterkere bevissthet om det miljøet vi til daglig arbeider i – og som vi ikke skal forbruke, men derimot sørge for at blir overlevert i god stand til neste generasjon.