Om eierstyring og selskapsledelse

SalMar ASA ønsker å opprettholde en høy standard for eierstyring og selskapsledelse. God eierstyring og selskapsledelse styrker tilliten til selskapet, og bidrar til langsiktig verdiskapning gjennom å regulere rollefordelingen mellom aksjonærer, styret og daglig ledelse utover det som ellers er regulert gjennom vedtatte lover og regler.

Eierstyring og selskapsledelse i SalMar skal baseres på følgende hovedprinsipper:

  • Alle aksjonærer skal behandles likt
  • Åpen, relevant og pålitelig kommunikasjon med interessenter, inkludert aksjonærer, myndigheter og offentligheten om selskapets virksomhet
  • SalMars styre skal være selvstendig og uavhengig av selskapets ledelse
  • Flertallet av styremedlemmene skal være uavhengig av selskapets hovedaksjonær
  • SalMar skal ha en klar fordeling av roller og ansvar mellom eiere, styret og ledelsen

1. REDEGJØRELSE

Etterlevelse og regelverk

Styret i SalMar har det overordnede ansvaret for å påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse. Selskapet, ved styret og ledelsen, gjør en årlig evaluering av selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse.

SalMar er et norsk allmennaksjeselskap notert på Oslo Børs. Selskapet er underlagt Regnskapslovens §3-3b, som pålegger selskapet å redegjøre for sine prinsipper og praksis for foretaksstyring årlig. I tillegg er selskapet underlagt Oslo Børs’ krav om å offentliggjøre en årlig redegjørelse av sine prinsipper og praksis for foretaksstyring. Denne redegjørelsen skal dekke hvert kapittel i den gjeldende norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse («anbefalingen»). Oslo Børs’ Løpende Forpliktelser gir en oversikt over hvilken informasjon som må inkluderes i redegjørelsen. Regnskapsloven er tilgjengelig på www.lovdata.no og Løpende Forpliktelser er tilgjengelig på www.oslobors.no

Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) har fastsatt anbefalingen. SalMar følger den gjeldende anbefalingen, utgitt 17. oktober 2018. Anbefalingen er tilgjengelig på www.nues.no.

Etterlevelsen av anbefalingen skjer på bakgrunn av «følg-eller-forklar-prinsippet», hvilket betyr at selskapet må gi en forklaring dersom det har valgt en annen tilnærming enn det anbefalingen foreslår.

SalMar gir en samlet redegjørelse for sine prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i sin årsrapport. Informasjonen er tilgjengelig på www.salmar.no. Denne redegjørelsen beskriver hvordan SalMar gjennom 2020 har innrettet seg i henhold til anbefalingen.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

2. VIRKSOMHET OG FORMÅL

SalMar er en av verdens største produsenter av oppdrettslaks. Per 31. desember 2020 har Salmar 102 289 MTB tonn for marin produksjon av atlantisk laks i Norge, der dette inkluderer 1 visningskonsesjon på 780 MTB tonn. Selskapet har i tillegg 8 utviklingskonsesjoner.

SalMar har en eierandel på 50 prosent av Norskott Havbruk AS, som igjen eier 100 prosent av Scottish Sea Farms Ltd, Storbritannias nest største produsent av laks med en årlig kapasitet på rundt 40 000 tonn slaktet laks. Ved utgangen av 2020 hadde selskapet en eierandel på 51,02 prosent av den Islandske oppdretteren Icelandic Salmon som i 2020 slaktet rundt 11 200 tonn laks. Selskapet har videre en betydelig foredlings og salgsaktivitet på Frøya og på Aukra samt fem salgskontor i Asia.

SalMar ASAs formål er definert i selskapets vedtekter §2:

«Selskapets formål er havbruk, foredling og omsetning av all type fisk og skalldyr, samt annen økonomisk virksomhet tilknyttet dette. Selskapet kan videre etter myndighetenes retningslinjer drive alminnelig investeringsvirksomhet, herunder også deltakelse i andre selskaper med tilsvarende eller beslektede formål«.

Styret i SalMar har utviklet klare mål og strategier for konsernet for å sikre optimal verdiskapning for sine aksjonærer og andre interessenter. Hvert virksomhetsområde har utviklet egne mål i tråd med dette, og strategiske prioriteringer er definert. Innen rammen av formålsparagrafen har SalMar i dag aktiviteter innen stamfisk, settefisk, oppdrett, slakting, bearbeiding samt salg av oppdrettslaks. Styret definerer også risikoprofiler for konsernet og sikrer at disse støtter verdiskapningen for aksjonærene.

Selskapets mål og hovedstrategier er ytterligere omtalt i årsrapporten og på selskapets hjemmeside www.salmar.no.

Verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Kulturen i SalMar er tuftet på suksessfaktorene som er utviklet i selskapet fra starten i 1991. Selv om kulturen påvirkes både av ytre og indre rammebetingelser, er den godt forankret i noen overordnede prinsipper, som blant annet likeverd, kvalitet, miljø, fokus på arbeidsoppgaver og kontinuerlig forbedring.

Overordnet all virksomhet og handling i SalMar ligger visjonen «Passion for Salmon», i betydningen at alle valg i forhold til selskapets produksjon skal gjøres med utgangpunkt i lidenskapen for laksen. Laksen skal produseres på laksens betingelser. SalMars oppfatning er at de beste biologiske resultatene vil legge grunnlaget for de beste finansielle resultatene og sikre posisjonen som den mest kostnadseffektive lakseprodusenten i verden.

SalMar har to hovedprinsipp – minst mulig påvirkning av den allmening vi har til låns, og størst mulig verdiskapning av den fisken vi produserer. Videre er ett av de viktigste postulatene selskapet arbeider etter; «Bærekraft i alt vi gjør». Bærekraftig matvareproduksjon er et tema som har fått økt betydning og oppmerksomhet. SalMar arbeider med en rekke tiltak som skal bidra til at en allerede bærekraftig matproduksjon skal bli enda mer bærekraftig. Det vises her til bærekraftsrapporteringen for mer informasjon.

SalMar har et sett postulater som beskriver ønsket adferd og en felles oppfatning blant alle ansatte av adferd. Gjennom SalMar-skolen og daglig eksponering for bedrifts- og prestasjonskulturen i konsernet stimuleres og utvikles alle medarbeidere kontinuerlig. For mer informasjon om SalMar-kulturen, henvises det til årsrapporten og selskapets hjemmeside www.salmar.no.

Selskapet har etablert retningslinjer for etikk og samfunnsansvar som har som formål å ivareta og utvikle selskapets verdier, etablere en sunn bedriftskultur og bevare selskapets integritet. Retningslinjene er videre ment å være et redskap for selvvurdering og for videreutvikling av selskapets identitet. Alle ansatte i SalMar er forpliktet til å følge retningslinjene. Eventuelle kritikkverdige forhold omfattes av egne prosedyrer hvor de ansatte også har anledning til å varsle anonymt via en ekstern kanal. Retningslinjene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.salmar.no.

SalMar er bevisst sitt mangfoldige samfunnsansvar. Selskapet har tilstedeværelse i mange lokalsamfunn og har et stort ansvar som arbeidsgiver, produksjonsbedrift, matleverandør, forvalter av økonomisk og intellektuell kapital, og ikke minst som bruker av natur og miljø. Økt biologisk kontroll er et av selskapets viktigste satsningsområder og en vesentlig forutsetning for å lykkes over tid. Selskapet jobber blant annet aktivt for å sikre fiskevelferd og å hindre rømning.

Ett av selskapets viktigste postulater er «Vi bryr oss». Dette gjennomsyrer SalMar-kulturen – og bidrar til en sterk bevisstgjøring blant de ansatte, både internt og eksternt i de områdene selskapet opererer.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

3. SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE

Egenkapital
Konsernets egenkapital per 31. desember 2020 var 10 986,9 millioner kroner, som representerer 49,9 prosent av totalkapitalen. Styret vurderer SalMars kapitalstruktur som tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil.

Utbyttepolicy

SalMar ASA arbeider for å tilføre aksjonærene en konkurransedyktig avkastning gjennom å skape verdier for aksjonærene i form av utbytter og økte aksjekurser over tid.

SalMar’s utbyttepolitikk tar utgangspunkt i at selskapet til enhver tid skal ha en solid balanse og likviditetsreserve som er tilstrekkelig til å håndtere fremtidige forpliktelser.

Selskapet har nedfelt lansgsiktige finansieringsmål knyttet til gearing; NIBD i forhold til EBITDA i intervallet 1,0 – 2,5. Forutsatt at selskapet er innenfor denne rammen og hensyntatt fremtidige investeringer, er intensjonen å utbetale overskuddslikviditet, enten i form av kontantutbytter eller i form av tilbakekjøp av aksjer. Med forbehold om generalforsamlingens godkjenning, legges det opp til årlige utbetalinger av utbytte. Selskapet vil også vurdere tilbakekjøp av egne aksjer innen rammen av de fullmakter styret er gitt av generalforsamlingen.

Styret i SalMar ASA besluttet i februar 2020, basert på den kritiske situasjonen samfunnet var og fremdeles er i grunnet spredning av koronaviruset, å ikke utdele utbytte for 2019.
Selv om det fortsatt råder en nasjonal og global unntakssituasjon som følge av koronaviruset, ble det i lys av den etterfølgende utviklingen foreslått av styret og deretter godkjent på ekstraordinær generalforsamling avholdt i desember 2020 å betale ut et utbytte for regnskapsåret 2019 lik 13,00 kr pr aksje.

For regnskapsåret 2020 har styret foreslått et utbytte lik 20,00 kr pr aksje. Til grunn for dette forslaget ligger selskapets vedtatte utbytte policy samt styrets vurdering som vektlegger at SalMar over de siste kvartalene har vist sin evne til å tilpasse seg endrede markedsforhold ved å levere sterke resultater og beholde solid finansiell posisjon.

Styrefullmakter

Fullmakter som blir gitt til styret, har normalt en tidsbegrenset varighet som løper frem til neste ordinære generalforsamling.

På ordinær generalforsamling 3. juni 2020 fikk styret tre fullmakter, en fullmakt til å øke selskapets aksjekapital, en fullmakt til å ta opp konvertible lån og en fullmakt til erverv av egne aksjer. Dette var forlengelse av fullmakter gitt på ordinær generalforsamling i 2019. Fullmaktene ble, i tråd med anbefalingen, behandlet separat.

Det ble gjennomført en ekstraordinær generalforsamling 4. desember 2020 der fullmakten for erverv av egne aksjer ble erstattet med en fullmakt for erverv av egne aksjer med medfølgende sletting.

Den første fullmakten gir styret anledning til å øke selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 832 000 ved å utstede inntil 11 328 000 aksjer for å finansiere investeringer og kjøp av virksomhet gjennom kontantemisjoner og tingsinnskudd.

Den andre fullmakten gir styret anledning til å ta opp konvertible lån på inntil NOK 2 000 000 000, for å på kort varsel kunne gi selskapet mulighet til å benytte slike finansielle instrumenter som del av den samlede finansiering. Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakten, skal selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 2 832 000, dog hensyntatt kapitalforhøyelser i henholdt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital, slik at den totale aksjekapitalforhøyelsen for begge fullmakter samlet sett kan utgjøre inntil 10 prosent av aksjekapitalen. Det følger av formålet med fullmakten at styret vil kunne ha behov for å sette eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til side, noe fullmakten åpner for.

Den tredje fullmakten gir styret anledning til å erverve egne aksjer for etterfølgende sletting. Det vil si inntil 5 154 360 egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen NOK 1 288 590,00.

Alle fullmaktene til styret er gyldige frem til neste ordinære generalforsamling som avholdes 8. juni 2021.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

4. LIKEBEHANDLING AV AKSJONÆRER OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

Per 31. desember 2020 eide SalMar ASA 232 071 egne aksjer, hvilket utgjorde 0,20 prosent av gjeldende aksjekapital. Transaksjoner i egne aksjer foretas over børs eller på annen måte til børskurs.

Ved ikke uvesentlige transaksjoner med nærstående vil selskapet benytte verdivurderinger og redegjørelser fra en uavhengig tredjepart.

Ved eventuelle kapitalforhøyelser med bakgrunn i fullmakt fra generalforsamlingen hvor eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes, vil en begrunnelse for dette bli gitt i børsmelding i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

SalMars etiske retningslinjer og insidereglement omhandler krav til ansatte, herunder lojalitet, interessekonflikter, taushetsplikt og retningslinjer for handel i selskapets aksjer. Det følger av de etiske retningslinjene at alle ansatte skal melde fra til styret hvis de direkte eller indirekte har vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. Styremedlemmer er også pliktet til å følge selskapets etiske retningslinjer.

Konsernsjef i SalMar, Gustav Witzøe, er grunnleggeren av SalMar. Witzøe eier indirekte 93,02% av Kverva AS, som igjen gjennom Kverva Industrier AS eier 52,46% av aksjene i SalMar ASA. Witzøe er styremedlem i Kverva AS. Revisjons og risikoutvalget har i sin instruks et punkt som går på overvåking av selskapets rutiner og oppfølging av transaksjoner mellom nærstående parter.

Transaksjoner med nærstående parter omtales i note 4.7 i konsernregnskapet for 2020.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

5. AKSJER OG OMSETTELIGHET

SalMar har kun én aksjeklasse og alle aksjer har like rettigheter. Hver aksje gir retten til én stemme. Pålydende er 0,25 kroner per aksje.

Selskapets aksjer er fritt omsettelige på Oslo Børs, og selskapets vedtekter legger ingen begrensninger på adgangen til å eie, omsette eller stemme for aksjer i selskapet, så lenge reglene om innsidehandel følges.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

6. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ.

Generalforsamlingen er åpen og tilgjengelig for alle aksjeeiere. I henhold til selskapets vedtekter §7 skal generalforsamlingen avholdes innen utgangen av juni hvert år, i Oslo, Trondheim eller Kverva i Frøya kommune.

Ordinær generalforsamling i 2021 avholdes 8. juni 2021 på selskapets hovedkontor på Frøya.

Innkalling til ordinær og ekstraordinær generalforsamling vil bli sendt senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes.

I henhold til selskapets vedtekter, kan dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter loven skal inntas eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene gjøres tilgjengelig på denne måten, skal ikke lovens krav om utsendelse til aksjeeierne få anvendelse. En aksjeeier kan allikevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Saksdokumentasjonen skal inneholde all nødvendig dokumentasjon slik at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles. Aksjeeiere har videre, i tråd med allmennaksjeloven §5-11, rett til å få egne saker behandlet på generalforsamlingen.

Påmeldingsfristen for aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamling settes av styret i innkallingen, maks fem virkedager før generalforsamlingen. For påmelding til generalforsamling kan aksjonærer sende møteseddel via post eller e-post til selskapets kontofører Nordea Bank Norge ASA, eller via selskapets nettside www.salmar.no.

Aksjonærene har rett til å fremme forslag og avgi sin stemme direkte eller gjennom fullmektig, herunder en fullmektig utnevnt av selskapet. Fullmaktsskjemaet gir også aksjonærene en mulighet til å gi en fullmakt for hver enkelt sak og for å stemme på hver enkelt kandidat til styret.

Agendaen for generalforsamlingen vil besluttes av styret, og hovedtemaene for ordinær generalforsamling er regulert under §9 i selskapets vedtekter, samt §5-6 i allmennaksjeloven.

Styret, valgkomiteen og revisor vil være representert på generalforsamlingen. Styrets leder velges normalt som møteleder på generalforsamlingen. Nåværende styreleder, Atle Eide, er også styremedlem i Kverva AS, hovedaksjonær i SalMar. Styret anser imidlertid styreleder som den best skikkede til å lede generalforsamlingen og dersom det skulle være uenighet rundt enkeltsaker hvor styrets leder representerer en av fraksjonene, eller av andre grunner ikke regnes som upartisk, vil det utpekes en annen møteleder for å sikre uavhengighet til sakene som behandles.

Selskapet vil offentliggjøre protokoll fra generalforsamlingen i henhold til børsens reglementer.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

7. VALGKOMITÉ

Selskapets vedtekter §8 slår fast at valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt, og flertallet av komiteens medlemmer skal være uavhengige av styret og ledelsen. Valgkomiteens leder og medlemmer velges av generalforsamlingen for to år av gangen, og kan gjenvelges. For å sikre kontinuitet skal medlemmenes valgperioder ikke være sammenfallende. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Det er utarbeidet en instruks for valgkomiteen som ble vedtatt i styremøte 21. mars 2007 og oppdatert ved ordinær generalforsamling i 2014.

Per 31. desember 2020 bestod valgkomitéen av følgende medlemmer:

• Bjørn Wiggen, leder (på valg i 2021)
• Endre Kolbjørnsen (på valg i 2022)
• Anne Kathrine Slungård (på valg i 2021)

Valgkomiteens oppgaver er å utarbeide en innstilling til generalforsamlingen med kandidater for styret og valgkomiteen, samt foreslå godtgjørelse til medlemmene av styret og valgkomiteen. Valgkomiteen skal i sitt arbeid ta hensyn til relevante lovkrav for sammensetning av selskapets styrende organer, samt prinsipper for god selskapsstyring nedfelt i anbefalingen fra NUES. Forslag til medlemmer til styret og valgkomite bør ivareta hensynet til aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. For å oppnå dette, kan valgkomiteen ta kontakt med aksjeeiere og styrets medlemmer.

Valgkomiteen utarbeider kriterier for utvelgelse av kandidater til styre og valgkomite, hvor begge kjønn skal være representert. Valgkomiteen bør over tid balansere behovene for kontinuitet og fornyelse i det enkelte styrende organ. De aktuelle kandidatene må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet som styremedlem eller varamedlem.

Komiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser på (a) informasjon om størrelsen på godtgjørelsen til tillitsvalgte i andre selskaper som det er relevant å sammenligne seg med, og (b) arbeidsomfang og innsats som det er forventet at den tillitsvalgte nedlegger i vervet for selskapet.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen skal foreligge i god tid slik at den kan meddeles aksjonærene før generalforsamling. Innstillingen skal følge ved innkallingen til generalforsamlingen, senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes. Komiteens innstilling skal inneholde informasjon om kandidatens uavhengighet og kompetanse, herunder alder, utdannelse og yrkesmessig erfaring. Det skal opplyses om hvor lenge kandidaten eventuelt har vært tillitsvalgt i selskapet, om eventuelle oppdrag for selskapet, samt om vesentlige oppdrag i andre konsernselskaper som vil være av betydning.

Fremme forslag overfor valgkomiteen
Alle aksjeeiere har mulighet til å fremme forslag overfor valgkomiteen om kandidater til styreverv og andre aktuelle verv. Slike forslag skal være fremsatt til valgkomiteen senest seks uker før selskapets ordinære generalforsamling. Alle forslag skal rettes via e-post til leder av valgkomiteen. Kontaktdetaljer er tilgjengelig på selskapets nettside www.salmar.no.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

8. STYRET, SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET

I henhold til SalMars vedtekter §5 skal styret bestå av fem til ni medlemmer som velges av generalforsamlingen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Selskapets nåværende styre består av syv medlemmer, inklusive to ansatterepresentanter. Det er fire kvinner i styret, hvorav én er representant fra de ansatte i SalMar. Dette utgjør 57 prosent kvinneandel i styret.

Valgkomiteens instruks sier at det skal legges vekt på at styrets medlemmer har tilstrekkelige forutsetninger til å foreta selvstendige vurderinger av ledelsens saksfremlegg og selskapets virksomhet. Det skal også legges vekt på rimelig representasjon fra hvert kjønn og på styremedlemmenes uavhengighet i forhold til selskapet. Valgkomiteens innstilling skal oppfylle de krav til sammensetning av styret som til enhver tid måtte følge av gjeldende lovgivning og regelverket til Oslo Børs. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og kan gjenvelges. En oversikt over de enkelte styremedlemmenes kompetanse og bakgrunn er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.salmar.no.

Per 31. desember 2020 eier kun styremedlemmet Leif Inge Nordhammer aksjer i SalMar, se note 4.2 for detaljer.

Styrets uavhengighet
Styret i SalMar er sammensatt slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Styrets leder Atle Eide, er styremedlem i Kverva AS, selskapets hovedaksjonær, samt at han er seniorpartner i Kverva AS. Leif Inge Nordhammer er styremedlem i Kverva AS, selskapets hovedaksjonær. Disse to anses dermed ikke som uavhengige. Øvrige styremedlemmer anses som uavhengige av ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og selskapets hovedaksjeeiere. I saker av vesentlig karakter hvor styreleder selv er, eller har vært aktivt engasjert, overlates ledelsen av styrets behandling til et annet styremedlem. Det har ikke vært slike saker til behandling i løpet av 2020.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

9. STYRETS ARBEID

Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av konsernet og for å føre tilsyn med daglig ledelse og konsernets virksomhet. Styret fastlegger konsernets overordnede målsettinger og strategi, herunder sammensetningen av konsernets portefølje og forretningsstrategier for hvert enkelt virksomhetsområde. Styrets arbeid baseres på styreinstruksen som beskriver styrets ansvar, oppgaver og saksbehandling. Det er videre utarbeidet en instruks for den daglige ledelse som klargjør plikter, fullmakter og ansvar.

Selskapets styreinstruks gir retningslinjer for hvordan styrets medlemmer og konsernsjef skal opptre i saker hvor inhabilitet kan oppstå. I dette ligger det blant annet at konsernsjef og hvert styremedlem plikter å være bevisst i vurderingen av egen habilitet og at han eller hun skal opplyse styret om mulige interessekonflikter.
Styret skal fastsette planer og budsjetter for konsernet. Forslag til mål, strategi og budsjett utarbeides og fremlegges av administrasjonen. Strategidiskusjoner skjer normalt på høsten i forkant av budsjettprosessen i konsernet. Innenfor strategiområdet skal styret være pådriver for administrasjonen, spesielt innenfor omstruktureringer og/eller omlegginger av driften.

Styret trer sammen så ofte som nødvendig for å ivareta sine oppgaver. I løpet av 2020 hadde styret 11 møter, hvorav 9 ble gjennomført digitalt enten via video eller telefon, med totalt 98 prosent oppmøte.

Styret foretar regelmessig en evaluering av sitt arbeid og sin kompetanse.

Revisjons og risikoutvalg

I tråd med allmennaksjeloven har SalMar etablert et revisjonsutvalg (fått navnet revisjons- og risikoutvalg) som er oppnevnt av styret. Utvalgets hovedoppgaver er å forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen, overvåke systemene for internkontroll og risikostyring knyttet til finansiell rapportering, inneha den løpende kontakt med selskapets valgte revisor, overvåke selskapets systemer for intern kontroll og risiko-/virksomhetsstyring samt overvåke selskapets rutiner og oppfølging av transaksjoner mellom nærstående.  Utvalget hadde 5 møter i 2020, med 100 prosent oppmøte.

Fra og med 1. januar 2021 har utvalget fått et større ansvarsområde forårsaket av endringer i revisorloven samt implementering av EU forordning.  Styret har oppdatert instruks til revisjons og risikoutvalget som hensyntar dette.

Minst ett, og flertallet dersom mer enn to, av utvalget skal være uavhengig av virksomheten.

Per 11. november 2021 bestod revisjonsutvalget av følgende personer, hvor leder er uavhengig:

  • Margrethe Hauge – leder
  • Magnus Dybvad

Avvik fra anbefalingen: Ingen

10. RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL

Styret i SalMar har ansvar for at selskapet har god risikostyring og internkontroll i forhold til de bestemmelser som gjelder for virksomheten. Selskapets systemer og prosedyrer knyttet til risikostyring og internkontroll skal sikre effektiv sikker operasjonell drift, rettidig og korrekt finansiell rapportering, samt overholdelse av de lover og regler selskapet er underlagt. Styret har en årlig gjennomgang av risiko-/virksomhetsstyringen i selskapet.

De mest sentrale risikofaktorene for selskapet er biologisk risiko knyttet til den biologiske situasjonen i settefisk- og oppdrettsanlegg, risikoen for rømming fra selskapets oppdrettsanlegg samt finansiell risiko (svingninger i laksepris, valuta, kreditt og rente). I tillegg er det økt fokus på områder knyttet til IT sikkerhet samt utvikling av teknologi og løsninger for å sikre en fortsatt bærekraftig vekst innenfor bærekraftig matvareproduksjon. Disse risikofaktorene overvåkes og adresseres av ledere på alle nivå i organisasjonen. For ytterligere informasjon henvises det til årsberetningen i årsrapporten for 2020.
Det er konsernsjefens ansvar å påse at selskapet opererer i tråd med alle relevante lover og retningslinjer.

Oppfølging av internkontroll knyttet til finansiell rapportering skjer gjennom ledelsens daglige oppfølging, gjennom prosesseiernes oppfølging og revisjons og risikoutvalgets overvåkning. Avvik og forbedringspunkter blir fulgt opp og korrigerende tiltak blir iverksatt. Finansiell risiko håndteres på konsernnivå og finansielle sikringsinstrumenter vurderes brukt når det er hensiktsmessig.

Oppfølging og kontroll av etterlevelse av selskapets verdier samt etiske retningslinjer skjer ute i linjen som del av den daglige driften.

Den største risikoen for SalMar er den biologiske utviklingen innen smoltproduksjon og oppdrett i sjøen. Selskapet har en internkontroll som innebærer systematisk planlegging, organisering, gjennomføring og evaluering av konsernets aktiviteter i samsvar med både regelverk og interne ambisjoner om en kontinuerlig forbedring. Virksomheten har blant annet utarbeidet felles mål for sin internkontroll innen arbeidsmiljø og personsikkerhet, rømmingssikring, fiskevelferd, forurensning, mattrygghet og vannressurser. For ytterligere informasjon henvises det til årsberetningen.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

11. GODTGJØRELSE TIL STYRET

Generalforsamlingen fastsetter årlig honorar til styrets medlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Godtgjørelsen reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsforbruk og virksomhetens kompleksitet.

Styrets godtgjørelse er ikke resultatorientert og inneholder ikke opsjonselementer. Nærmere informasjon om styrets godtgjørelse finnes i notene til regnskapet i årsrapporten for 2020.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

12. GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Selskapets styre utarbeider, i tråd med allmennaksjeloven §6-16a, en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne erklæringen vil, i tråd med samme paragraf, fremlegges for selskapets ordinære generalforsamling hvert år.

Selskapets lederlønnspolitikk er basert på hovedprinsippene om at lederlønnen skal være konkurransedyktig og motiverende, for å kunne tiltrekke og beholde nøkkelpersoner med nødvendig kompetanse.

Erklæringen viser til at styret skal vedta lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef. Lønn og annen godtgjørelse for øvrige ledende ansatte fastsettes av konsernsjef i tråd med retningslinjer presisert i erklæringen. Den eksisterende kompensasjonsordningen er tredelt og består av fastlønn, resultatorientert bonus og en aksjebasert incentivordning i tråd med styrets fullmakter.

På ordinær generalforsamling i 2020 ble lederlønnserklæringen fremlagt som et eget saksdokument til generalforsamlingen, denne er tilgjengelig på selskapets nettside www.salmar.no. Generalforsamlingen godkjente etableringen av et nytt aksjebasert insentivprogram for ledende ansatte. I tillegg avholdt generalforsamlingen en rådgivende avstemming over styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2020. Generalforsamlingen godkjente separat punktet som omhandlet godtgjørelse til ledende ansatte knyttet til aksjer eller utvikling i aksjekursen i selskapet eller andre selskaper i konsernet.

Styrets erklæring samt detaljer rundt godtgjørelse til konsernsjef og den øvrige konsernledelsen inngår i årsrapporten for 2020.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

13. INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

Investor relations

Kommunikasjon med aksjonærer, investorer og analytikere er en prioritert oppgave for SalMar. Formålet er å sikre at finansmarkedet og aksjonærene har korrekt og tidsriktig informasjon, slik at verdsettelsen av selskapet skjer på best mulig grunnlag. Alle markedsaktørene skal ha tilgang til lik informasjon, og all informasjon gis på både norsk og engelsk. Alle børsmeldinger blir gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside og på www.newsweb.no.

SalMar søker å følge Oslo Børs sin IR anbefaling som inkluderer en anbefaling om publisering av investorinformasjon på selskapers hjemmesider, sist oppdatert 1. juli 2019. Selskapet har, i tråd med NUES’ anbefaling, også vedtatt en IR policy som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Konsernsjef, finansdirektør og IR-ansvarlig er ansvarlig for kommunikasjon med aksjonærer utenfor generalforsamlinger.

Finansiell informasjon

Selskapet avholder presentasjoner i forbindelse med selskapets års – og kvartalsfremleggelser. Presentasjonene er åpne for alle og gir en oversikt over den operasjonelle og finansielle utviklingen i et avsluttet kvartal, samt en oversikt over markedsutsiktene og selskapets framtidsutsikter. Presentasjonene gjøres tilgjengelige på selskapets nettside.

Selskapet vil opprettholde delårsrapportering i tråd med anbefalingen fra Oslo Børs og kvartalsresultatene vil offentliggjøres innen 60 dager etter kvartalsslutt.

Stille-periode

SalMar vil minimere sin kontakt med analytikere, investorer og journalister i de tre siste ukene forut for resultatfremleggelser. I løpet av denne perioden vil selskapet ikke holde noen møter med investorer eller analytikere, og vil ikke gi kommentarer til pressen eller andre om konsernets resultater og framtidsutsikter. Dette for å sikre at interessenter i markedet behandles likeverdig.

Finanskalender

SalMar offentliggjør årlig en finanskalender som inneholder datoer for publisering av selskapets delårsresultater, samt dato for når selskapet vil publisere sin årsrapport og dato for ordinær generalforsamling. Kalenderen gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.salmar.no, samt at den blir distribuert som en børsmelding og oppdatert på Oslo Børs sin hjemmeside www.newsweb.no. Kalenderen offentliggjøres før 31. desember hvert år.

Icelandic Salmon AS

Datterselskapet Icelandic Salmon AS (skiftet navn fra Arnarlax AS) ble i 2020 notert på Euronext Growth. Det er etablert retningslinjer knyttet til offentliggjøring av informasjon  for å påse at alle aksjonærene i SalMar har samme informasjon (vesentlighet) som aksjonærene i Icelandic Salmon.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

14. SELSKAPSOVERTAKELSE

Styret i SalMar har utarbeidet retningslinjer for eventuelle overtakelsestilbud, i samsvar med anbefalingen fra NUES. Retningslinjene ble vedtatt i styremøte 29. mars 2011, og styret plikter å opptre profesjonelt og i henhold til gjeldende lover og regler.

Retningslinjene skal sørge for at aksjeeiernes interesser blir ivaretatt og at alle aksjonærene blir like behandlet. Videre skal retningslinjene bidra til at selskapets virksomhet ikke blir unødig forstyrret. Styret vil etterstrebe at aksjeeierne har tilstrekkelig informasjon til å gjøre seg opp en mening om det aktuelle budet.

Dersom et overtakelsestilbud er fremsatt, vil styret avgi en uttalelse samt vurdere å innhente en verdivurdering fra en uavhengig ekspert. Styret vil innhente en uavhengig verdivurdering dersom en stor aksjonær, et styremedlem, medlem av ledergruppen, nærstående partnere eller nære samarbeidsparter for slike partnere, eller noen som nylig har innehatt én eller flere av de overstående posisjoner, enten er tilbyder eller har særinteresse av overtakelsesbudet.

Styret vil ikke søke å forhindre eventuelle overtakelsestilbud, med mindre styret mener at hensynet til selskapet og selskapets aksjonærer rettferdiggjør en slik handling. Styret vil ikke utøve fullmakter eller treffe andre tiltak med formål om å forhindre overtakelsestilbud. Avvik fra dette vil kun inntreffe ved en godkjenning fra generalforsamlingen i etterkant av flaggingen av budet.

Transaksjoner som i realiteten innebærer avhendelse av selskapets virksomhet skal fremlegges generalforsamlingen for godkjenning.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

15. REVISOR

Selskapets revisor velges av generalforsamlingen. Revisor avgir en årlig bekreftelse ovenfor styret om at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt.

Revisor utarbeider hvert år en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet som fremlegges for og gjennomgås med revisjons og risikoutvalget. Revisor har også en årlig gjennomgang og evaluering av selskapets interne kontroll med revisjons og risikoutvalget.

Revisor gjennomfører årlig ett møte med styret hvor ingen fra administrasjonen er tilstede. Revisor er tilstede i styremøtet hvor årsregnskapet blir behandlet. Revisor deltar på selskapets ordinære generalforsamling.

Styret orienterer generalforsamlingen om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester. Generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse.

Styret har utarbeidet retningslinjer for i hvilken grad det er anledning til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjonsrelaterte tjenester.

Avvik fra anbefalingen: Ingen