Etiske retningslinjer

(Godkjent av styret i SalMar ASA, 21.mars 2007)

1. INNLEDNING

1.1 Disse etiske retningslinjene er vedtatt av styret i SalMar ASA («Selskapet»). Det er hensikten at retningslinjene også skal vedtas av styret i alle Selskapets datterselskaper.

1.2 Formålet med retningslinjene er å etablere en sunn bedriftskultur og bevare Selskapets integritet ved å hjelpe de ansatte til å etterleve standarder for god forretningsskikk. Videre er retningslinjene ment å være et redskap for selvvurdering og for videreutvikling av Selskapets identitet.

1.3 Retningslinjene gjelder for styret, adm.dir. og andre ansatte i Selskapet, samt alle som for øvrig opptrer på vegne av Selskapet. Alle ansatte i Selskapet er forpliktet til å følge disse retningslinjene.

2. ETIKK

2.1 Selskapets grunnregler krever at styret og de ansatte opprettholder en høy etisk standard og personlig moral i utførelsen av sine forpliktelser for Selskapet. Styret og de ansatte skal søke å opptre rettferdig, ærlig og med personlig integritet i sin befatning med andre ansatte, forretningsforbindelser, kunder, allmennheten, forretningsfellesskapet, aksjonærer, leverandører, konkurrenter og offentlige myndigheter.

2.2 Styret og de ansatte skal ikke, når de opptrer på vegne av Selskapet, søke å oppnå urimelige fordeler ved manipulasjon, hemmeligholdelse, misbruk av fortrolig informasjon, villedende fremstilling av vesentlige fakta, eller andre uredelige fremgangsmåter.

2.3 Selskapet aksepterer ikke diskriminering av ansatte, aksjonærer, styremedlemmer, kunder og leverandører på bakgrunn av etnisitet, nasjonalitet, alder, kjønn eller religion. Respekt for enkeltmennesket er hjørnesteinen i Selskapets policy. Alle skal behandles med verdighet og respekt og skal ikke bli utilbørlig hindret i utførelsen av sine plikter og ansvar.

2.4 Verken styremedlemmene eller de ansatte skal, av lojalitet eller på grunn av ønske om lønnsomhet for Selskapet, forledes til å bryte gjeldende lov eller retningslinjer for Selskapet.

2.5 Brudd på Selskapets grunnregler gir grunnlag for disiplinærtiltak, herunder oppsigelse av arbeidsforhold.

3. ETISKE RETNINGSLINJER

3.1 Verdier

3.1.1 Selskapet etterstreber å være en pålitelig partner ved: å tilby kvalitet i hele virksomheten; disiplin; prioritere løsninger av høy kvalitet; forutsigbare leveranser og; et høyt servicenivå.

3.1.2 Selskapet skal handle raskt på alle områder av virksomheten. Dette betyr at Selskapet skal møte alle forpliktelser innenfor kortest mulig tid, ta raske beslutninger basert på fakta, akseptere endringer og håndtere nye utfordringer samt være proaktiv.

3.1.3 Selskapet skal etterstrebe å kombinere ressursene i konsernet samt hos de ansatte og representantene i alle jurisdiksjoner, selskaper og områder av ekspertise i konsernet. Selskapet skal anse kunder og leverandører som partnere.

3.1.4 Selskapet skal utnytte og utvikle kunnskaper i produksjon, produktutvikling og ledelse. I denne forbindelse er profesjonalisme og «best practice» nøkkelelementer.

3.1.5 Selskapet fokuserer på kjernevirksomhet. På dette området skal Selskapet arbeide for å være best og skape verdier for sine kunder og for konsernet ved å ha konstant fokus på å drive en lønnsom virksomhet.

3.2 Lover og regler

3.2.1 Selskapet skal følge gjeldende lover, regler og offentlige pålegg for det landet selskapet opererer i. Det er styremedlemmenes regler og de ansattes personlige ansvar å overholde de standarder og begrensninger som gjelder, herunder de som har med regnskap og revisjon å gjøre samt interne regler (så sant disse ikke er i konflikt med gjeldende lovgivning).

3.3 Arbeidsmiljø

3.3.1 Selskapet skal fremstå som en profesjonell og positiv arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø.

3.3.2 Selskapet skal fokusere på maksimal ytelse innen virksomheten og tilstrebe en arbeidsmetode som sikrer et godt og trygt arbeidsmiljø. Blant annet betyr dette at Selskapet systematisk skal arbeide for at de ansatte skal trives og å skape en skadefri arbeidsplass, samt optimalisere råvare- og energiforbruk og minimere avfall.

3.3.3 Selskapet skal etterstrebe å overholde og helst forbedre alle krav nedfelt i relevant lovgivning.

3.3.4 Selskapet har vedtatt retningslinjer basert på ISO standarder for helse, miljø og sikkerhet. Disse reglene skal også gjelde for alle Selskapets leverandører.

3.3.5 Alle ansatte skal bidra til å skape et arbeidsmiljø der ingen blir diskriminert på grunn av religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonalitet, rase og uførhet.

3.3.6 Selskapet tolererer ikke oppførsel som kan oppfattes som nedverdigende eller truende.

3.3.7 Hverken selskapet eller forretningspartnere skal bruke barnsom arbeidskraft.

3.4 Forhold til kontraktsparter, konkurrenter og offentlige myndigheter

3.4.1 Kontraktsparter skal møtes med innsikt, respekt og forståelse.

3.4.2 Leverandører skal behandles åpent og på en passende måte.

3.4.3 Selskapet skal ha en hensiktsmessig og åpen dialog med offentlige myndigheter.

3.4.4 Selskapet ønsker en rettferdig og åpen konkurranse i alle markeder, både i Norge og i utlandet. Ikke under noen omstendigheter skal Selskapet eller noen av dets ansatte ta del i handlinger som er i strid med gjeldende konkurranselov.

3.4.5 Selskapet aksepterer ikke noen form for korrupsjon. Ingen ansatte i Selskapet skal direkte eller indirekte tilby, love, gi eller motta bestikkelser, ulovlige eller upassende gaver eller andre urimelige fordeler eller godtgjørelser for å oppnå fordeler for seg selv eller for Selskapet. Selskapet har vedtatt retningslinjer når det gjelder gaver.

3.4.6 Selskapet er mot hvitvasking av penger ienhver form. Selskapet vil ta nødvendige forholdsregler for å hindreat selskapets transaksjoner kan brukes av andre til hvitvasking.

3.5 Priser og skatt

3.5.1 Selskapet internprising skal fastsettes i henhold til prinsippene om «armlengs avstand». Dette betyr at Selskapet i prinsippet driver sine datterselskaper som uavhengige selskaper, dvs. handler som om datterselskapene var en motpart. Dette forenkler regnskaps- og skattespørsmål i de ulike enhetene.

3.6 Lojalitet, interessekonflikter og taushetsplikt

3.6.1 Selskapet krever at alle ansatte er lojale overfor Selskapet og at de avstår fra handlinger eller fra å ha interesser som gjør det vanskelig å utøve deres arbeid objektivt og effektivt.

3.6.2 Alle ansatte er ansvarlige for å varsle styret dersom det oppstår en situasjon hvor vedkommende har en materiell direkte eller indirekte interesse i en transaksjon eller andre anliggender hvor Selskapet er part.

3.6.3 Interessekonflikter bør unngås. Skulle en konflikt oppstå, påligger det den ansatte å vurdere situasjonen og underrette overordnede om interessekonflikten. En interessekonflikt kan involvere kunder, leverandører, entreprenører, eksisterende eller fremtidig ansatte, konkurrenter og andre forbindelser.

3.6.4 Alle ansatte skal holde hemmelig all konfidensiell informasjon om Selskapet for å unngå at utenforstående får tilgang til den, samt utvise varsomhet når interne saker diskuteres slik at utenforstående ikke kan overhøre diskusjonen.

3.6.5 Kun adm. dir. og styrets leder kan uttale seg offentlig på vegne av Selskapet.

3.7 Miljøspørsmål

3.7.1 Selskapet skal etterstrebe å bli markedsleder i beskyttelse av miljøet. Alle ansatte har ansvar for å ha klart for seg de miljømessige effekter arbeidsoppgavene deres har på naturen og benytte miljøvennlige løsninger i den grad det er overkommelig.

3.8 Handel i Selskapets aksjer, regnskapsføring og rapportering

3.8.1 De av Selskapets ansatte som har opplysninger som kan påvirke verdien av Selskapets aksjer skal holde slike opplysninger hemmelig og handle i overensstemmelse med gjeldende lov og Selskapets Instruks for Innsidehandel.

3.8.2 Selskapets ansatte kan kun handle i Selskapets aksjer dersom dette skjer i overensstemmelse med gjeldende lov og Selskapets Instruks for Innsidehandel. Alle ansatte må gjøre seg kjent med gjeldende lov og Selskapets Instruks for Innsidehandel før de handler i Selskapets aksjer.

3.8.3 Selskapet skal etablere regnskapsprosedyrer og påse at alle transaksjoner blir registrert i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Alle ansatte er pålagt å følge Selskapets retningslinjer for registrering og dokumentasjon av transaksjoner. Alle ansatte er ansvarlige for at transaksjoner rapporteres og dokumenteres i sin helhet og i henhold til gjeldende regnskapspraksis.

3.8.4 Selskapets rapportering skal for alle formål oppfylle gjeldende lover og regler og være fullstendig, rettferdig, nøyaktig, rettidig og forståelig.

3.9 Private interesser og ansattes aktiviteter

3.9.1 Ingen ansatte i Selskapet skal inneha en annen stilling eller utføre arbeid for andre i arbeidstiden uten forutgående skriftlig tillatelse fra overordnet.

3.10 Kontroll og sanksjoner

3.10.1 Som en integrert del av intern/ekstern revisjon, verdivurdering m.v. skal Selskapet regelmessig påse at alle sider ved disse etiske retningslinjer blir fulgt.

3.10.2 Brudd på retningslinjene skal meldes umiddelbart til en overordnet. Dersom dette ikke er mulig skal bruddet meldes til et medlem av Selskapets ledelse eller hvis relevant et styremedlem.

3.10.3 Styret i det relevante selskapet i konsernet skal foreta de handlinger det finner passende og undersøke rapporterte brudd på retningslinjene. De respektive styrer skal også rapportere til Selskapets styre dersom bruddet ikke er uvesentlig.

3.10.4 Dersom det foreligger et brudd skal det relevante styret eller overordnede foreta de nødvendige disiplinære eller preventive handlinger, vanligvis oppsigelse, avslutning av leverandøravtale, etc.