Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. I henhold til selskapets vedtekter skal generalforsamlingen avholdes innen utgangen av juni hvert år.

Innkalling til ordinær generalforsamling publiseres på selskapets nettsider og sendes per post til alle aksjonærer med kjent adresse senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes. I henhold til selskapets vedtekter er det tilstrekkelig at saksdokumenter gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. En aksjeeier kan allikevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjonærene har rett til å fremme forslag og avgi sin stemme direkte eller gjennom fullmektig, herunder en fullmektig utnevnt av selskapet. Fullmaktsskjema gir også aksjonærene en mulighet til å gi fullmakt for hver enkelt sak. Styret, valgkomiteen og revisor vil være representert på generalforsamlingen.

Påmeldingsfristen er maks fem virkedager før generalforsamlingen. I saker vedrørende forberedelser, innkalling og avholdelse av generalforsamling vil selskapet søke å følge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen finnes på www.nues.no.