Valgkomité

Selskapets vedtekter §8 slår fast at valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt, og flertallet av komiteens medlemmer skal være uavhengige av styret og ledelsen. Valgkomiteens leder og medlemmer velges av generalforsamlingen for to år av gangen, og kan gjenvelges. For å sikre kontinuitet skal medlemmenes valgperioder ikke være sammenfallende. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Det er utarbeidet en instruks for valgkomiteen som ble vedtatt i styremøte 21. mars 2007 og oppdatert ved ordinær generalforsamling i 2014.

Per 9. juni 2021 bestod valgkomitéen av følgende medlemmer:

Bjørn Wiggen
Karianne O. Tung
Endre Kolbjørnsen

Valgkomiteens oppgaver er å utarbeide en innstilling til generalforsamlingen med kandidater for styret og valgkomiteen, samt foreslå godtgjørelse til medlemmene av styret og valgkomiteen. Valgkomiteen skal i sitt arbeid ta hensyn til relevante lovkrav for sammensetning av selskapets styrende organer, samt prinsipper for god selskapsstyring nedfelt i anbefalingen fra NUES. Forslag til medlemmer til styret og valgkomite bør ivareta hensynet til aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. For å oppnå dette, kan valgkomiteen ta kontakt med aksjeeiere og styrets medlemmer.

Valgkomiteen utarbeider kriterier for utvelgelse av kandidater til styre og valgkomite, hvor begge kjønn skal være representert. Valgkomiteen bør over tid balansere behovene for kontinuitet og fornyelse i det enkelte styrende organ. De aktuelle kandidatene må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet som styremedlem eller varamedlem.

Komiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser på (a) informasjon om størrelsen på godtgjørelsen til tillitsvalgte i andre selskaper som det er relevant å sammenligne seg med, og (b) arbeidsomfang og innsats som det er forventet at den tillitsvalgte nedlegger i vervet for selskapet.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen skal foreligge i god tid slik at den kan meddeles aksjonærene før generalforsamling. Innstillingen skal følge ved innkallingen til generalforsamlingen, senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes. Komiteens innstilling skal inneholde informasjon om kandidatens uavhengighet og kompetanse, herunder alder, utdannelse og yrkesmessig erfaring. Det skal opplyses om hvor lenge kandidaten eventuelt har vært tillitsvalgt i selskapet, om eventuelle oppdrag for selskapet, samt om vesentlige oppdrag i andre konsernselskaper som vil være av betydning.

Fremme forslag overfor valgkomiteen
Alle aksjeeiere har mulighet til å fremme forslag overfor valgkomiteen om kandidater til styreverv og andre aktuelle verv. Slike forslag skal være fremsatt til valgkomiteen senest seks uker før selskapets ordinære generalforsamling. Alle forslag skal rettes via e-post til leder av valgkomiteen. Kontaktdetaljer er tilgjengelig på selskapets nettside www.salmar.no.

Leder Valgkomité:
Bjørn Wiggen, bw@kverva.no