Vedtekter for SalMar ASA

(4. juni 2014)

§ 1
Selskapets navn er SalMar ASA. Selskapet skal være et allmennaksjeselskap.

§ 2
Selskapets formål er havbruk, foredling og omsetning av all type fisk og skalldyr, samt annen økonomisk virksomhet tilknyttet dette. Selskapet kan videre etter myndighetenes retningslinjer drive alminnelig investeringsvirksomhet, herunder også deltakelse i andre selskaper med tilsvarende eller beslektet formål.

§ 3
Selskapets forretningskontor er: 7266 Kverva.

§ 4
Selskapets aksjekapital er kr. 29 449 999,75 fordelt på 117 799 999 aksjer pålydende kr. 0,25. Selskapets aksjer skal være registrert i VPS.

§ 5
Selskapet ledes av et styre på 5 til 9 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning.

§ 6
Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse til så vel ordinær som ekstraordinær generalforsamling foretas skriftlig med 21 dagers frist regnet fra avsendelsesdato. Selskapets generalforsamling kan holdes i Oslo eller Trondheim i tillegg til på Kverva.

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene tilgjengeliggjøres på denne måten skal ikke lovens krav om utsendelse til aksjeeierne få anvendelse. En aksjeeier kan allikevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

§ 8
Valgkomiteen skal bestå av til sammen 3 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Valgkomiteen avgir innstilling til valg av medlemmer til styret og godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.

§ 9
Den ordinære generalforsamling skal behandle:

  1. Styrets årsberetning
  2. Fastsettelse av selskapets resultatregnskap og balanse
  3. Anvendelse av selskapets årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse, samt utdeling av utbytte
  4. Fastsettelse av honorar til styre og godkjennelse av revisors godtgjørelse
  5. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.