Hopp til innhold

Bærekraft er en forutsetning for suksess

For SalMar er det viktig å anerkjenne hva bærekraft faktisk handler om: fremtiden. Det handler om våre barn og deres barnebarn, men også om våre medborgere i dag. I dette ligger en bevissthet om at vi har én jordklode, med en begrenset mengde ressurser. Dette er det livsnødvendig at vi tar vare på.

I dag bruker verdens befolkning mer ressurser enn jorda klarer å regenerere, og matproduksjon står for en vesentlig del av menneskehetens klima- og miljøavtrykk. En voksende verdensbefolkning krever derfor nye måter å produsere mat på, samtidig som vi er nødt til å minimere påvirkningen vi har på miljøet.

Passion for Salmon

Vi tenker helhetlig

Bærekraft i alt vi gjør er en av SalMars mest sentrale målsetninger. For oss handler bærekraft om helheten av måten vi opererer på som bedrift, og hvordan vi opptrer i områdene rundt vår virksomhet. Dette omfatter å ta vare på våre ansatte, laksen og miljøet, og samtidig bidra til å utvikle både næringen og samfunnet i en mer bærekraftig retning.

SalMar skal ivareta havområdene og produsere mest mulig på laksen sine betingelser. Dette inkluderer å bidra til ny teknologiutvikling, slik at vi kan fortsette å redusere det biologiske fotavtrykket fra vår produksjon.

Sertifiseringer

Sertifiseringer er viktig for SalMar i alle ledd av virksomheten for å bekrefte at beste praksis utøves. Se hvilke sertifiseringer SalMar innehar og hva de innbefatter.

Policyer og publikasjoner

For å forankre beste praksis på viktige styringsmessige og operasjonelle tema er policyer et godt virkemiddel. Les SalMars policyer og våre bærekraftspublikasjoner.

Eierstyring og selskapsledelse

Ansvarlig eierstyring og selskapsledelse sikrer langsiktig verdiskapning og gjennom bærekraftig strategi. Les mer om SalMars eierstyring og selskapsledelse her.

En eventyrlig utvikling siden starten

SalMar støtter FNs bærekraftsmål

SalMar jobber målrettet for å støtte FNs 17 mål for bærekraftig utvikling.

Se vår seneste årsrapport for mer info om hvordan våre aktiviteter bidra til å nå målene!