Hopp til innhold

SalMarFondene

En katalysator for utvikling og aktivitet

Salmar ser på samfunnsansvar som bærekraft. Vi skal ta vårt ansvar «der vi er» og bidra til å utvikle og styrke et robust og mangfoldig samfunn.

Vårt mål er å legge til rette for 24-timers mennesket gjennom å skape livskraftige og vitale lokalsamfunn. SalMar ønsker å skape «rom for alle»; hvor den enkelte får mulighet til å utvikle seg, bidra i et fellesskap og oppleve mestring og trivsel. Vi har tro på at dette vil skape attraktivitet og aktivitet, og i neste omgang gi tilgang på kompetanse, lokal arbeidskraft og tjenester.

Passion for Salmon

Vi skal ta vårt ansvar i storsamfunnet på områder vi kan, og som er naturlig for oss

Sponsoratet skal knyttes til, og forsterke, både lokale og regionale utviklingsmål samt henge sammen med utvalgte bærekraftsmål i FN.

Salmar har knyttet sitt fond til 5 pilarer som i sum favner bredt, står godt hver for seg, og er alle viktige bestanddeler i et bærekraftig fellesskap.

Våre 5 pilarer

Passion for Salmon

Fellesskap og mangfold

Vi bryr oss om folk – både nært oss i lokalsamfunnet og ellers i verden. Vi bidrar til miljøbyggende aktiviteter som er inkluderende og gir rom for mangfold og den enkelte som del av et fellesskap.

Idrett og friluftsliv

Vi bidrar til bedre folkehelse gjennom støtte til breddeidrett og friluftsliv.
Foto: Lars Rune Skaug / FotoLars

Kultur

Vi bidrar til et levende og mangfoldig kunst og kulturliv, og skal bidra til å skape opplevelser lokalt.
Foto: Yoof Photography Krzysztof Zboralski

Innovasjon og verdiskaping

Vi bidrar til å få frem morgendagens polfarere; kreative, nyskapende personer og aktører som tør å utfordre det bestående og skape morgendagens løsninger.

Miljø og bærekraft

Vi bidrar til miljø og bærekraftsinitiativ på kysten, i havrommet og i allmenningen vi er avhengig av.

SalMarFondets effektmål

SalMar sitt sponsorat skal gi effekt på ett eller flere av følgende områder:

  1. Lokal verdiskaping og aktivitet
  2. Kunnskapsutvikling
  3. Et godt liv for enkeltmennesket som del av et bærekraftig samfunn
Passion for Salmon

Søk på våre fond

Våre fond er organisert etter hvor selskapets geografiske nedlagsfelt er; Fra Møre i sør til Finnmark i nord. Du retter din søknad til det fondet som er virksomt i ditt område. Dersom du eksempelvis skal søke midler til ditt grendalag i Nordkjosbotn så skal søknad sendes til ‘Nord’.

Søknader på sponsorater behandles én gang pr kvartal.

Passion for Salmon