Hopp til innhold

Våre virksomhetsområder

Oppdrett Midt-Norge

Midt-Norge er regionen hvor SalMar først etablerte sin virksomhet. De miljømessige forholdene for lakseoppdrett i denne regionen er gode, med gunstige sjøtemperaturer året rundt takket være Golfstrømmen, en høy vannutskifting og flere gode lokaliteter.

Oppdrett Midt-Norge har i dag lisenser for produksjon med en maksimalt tillatt biomasse (MAB) på 84 382 tonn, 1 100 tonn i utviklingstillatelser og driver også flere FoU-tillatelser i samarbeid med andre selskaper. I 2021 ble den første lukkede merden for selskapet tatt i bruk, og en andre lukket merd er under bygging og vil starte produksjonen i 2024.

Oppdrettsanleggene er lokalisert fra Sunnmøre i sør til Namdalskysten i nord og segmentet er delt inn i 5 regioner, hver ledet av en regional leder.

Segmentets smoltanlegg har høy kompetanse innen daglig drift og utvikling/prosjektledelse. Produksjonen av smolt blir for tiden overført til bruk av resirkulerende akvakultursystemer (RAS) teknologi. Segmentet har 3 smoltanlegg i drift, i tillegg har segmentet 1 anlegg for produksjon av rensefisk.

Oppdrett Nord-Norge

SalMar er det største oppdrettsselskapet i Troms og Finnmark fylke, med aktiviteter som strekker seg fra Harstad i sørlige Troms til Sør-Varanger i Finnmark. Virksomheten er delt inn i tre regioner, hver ledet av en regional leder. Segmentets hovedkontor og administrasjon er lokalisert på InnovaNor, vårt slakteri- og videreforedlingsanlegg på Senja.

Segmentet har en maksimalt tillatt biomasse (MAB) på 69 275 tonn for produksjon av laks. I tillegg samarbeider SalMar om flere FoU-tillatelser.

Segmentet har 2 smoltanlegg basert på resirkulerende akvakultursystemer (RAS) teknologi. Robust og høykvalitets smolt er en avgjørende faktor for suksessen til hele verdikjeden, og i 2022 ble utvidelsen av anlegget på Senja fullført med første smoltlevering i 2023. Utvidelsen vil resultere i økt kapasitet til å produsere mer smolt, samt fleksibilitet til å produsere større smolt.

Det er mulig å produsere mer laks i Norge, og Nord-Norge har betydelig potensial for ytterligere vekst. Denne regionen har gode miljømessige forhold for bærekraftig produksjon.. Utvidelsen av SalMar’s smoltproduksjon, produksjonskapasitet gjennom NRS, samt det nye lokale slakteri- og videreforedlingsanlegget InnovaNor, understreker betydningen av Nord-Norge som helhet for konsernet.

Salg & Industri

Salg & Industri håndterer konsernets salgsaktiviteter samt slakting og videreforedlingsaktiviteter i Norge. Salgsaktivitetene fokuserer på markedene i Europa, Asia og Amerika. Totalt distribuerer segmentet laks til over 50 forskjellige land. Fordi SalMar legger spesiell vekt på nærhet til markedet, har segmentet salgskontorer i Japan, Sør-Korea, Vietnam, Taiwan, Thailand og Singapore.

InnovaMar er SalMars hovedkontor og største slakteri- og videreforedlingsanlegg. Det ligger på Nordskaget på Frøya, i nærheten av Oppdrett Midt-Norges sjølokaliteter. InnovaMar er en moderne bygning på 17 500 kvadratmeter. Det har en avansert utstyrspark for høsting, filetering og porsjonering. Anlegget har kapasitet til å høste 150 000 tonn laks årlig. En betydelig del av volumet som høstes, går videre til videreforedling før det sendes til kunder og forbrukere over hele verden.

Gjennom SalMars deleierskap i Vikenco AS kan man slakte fisk fra den sørlige delen av Oppdrett Midt-Norge i Møre og Romsdal fylke. I 2021 ble Vikenco oppgradert og økte både slakting, videreforedling, lager- og frysekapasiteten ved anlegget, og ytterligere oppgradering av slaktekapasiteten pågår i 2024.

Ved slutten av 2021 ble det nye slakteri- og videreforedlingsanlegget i Nord-Norge, InnovaNor, satt i drift. Dette er et viktig skritt for å styrke regionen som en viktig industriell motor i konsernets utvikling og vil bidra til lokal verdiskaping og sysselsetting. Samtidig vil InnovaNor gi den samme fleksibiliteten og umiddelbare kapasiteten som konsernet har ved sitt InnovaMar-anlegg i Midt-Norge for å slakte fisk på biologiens premisser og bidra til å optimalisere logistikken. InnovaNor er det største og mest moderne videreforedlingsanlegget i Nord-Norge og dekker 20 000 kvadratmeter. Det har kapasitet til å høste 150 000 tonn laks årlig. Bygningen inneholder mottak, slakteri, videreforedling, emballering, frysing og lagringsmuligheter, inkludert en kontorfløy som er det nye hovedkvarteret for alle våre aktiviteter i Nord-Norge.

Icelandic Salmon

Icelandic Salmon er Islands største produsent av laks. Selskapet er fullintegrert, med egne smoltanlegg, sjølokaliteter, slakteri og salgsapparat. De naturlige forholdene, med god kvalitet på sjøvannet og temperaturer på linje med Nord-Norge, gir et solid grunnlag for bærekraftig havbruk på Island. Selskapet har sitt hovedkontor og slakteri i Bildudalur i Vestfjordene på Island, rett i nærheten av sjølokalitetene som ligger i de omkringliggende fjordsystemene. I tillegg har selskapet 4 smoltanlegg, tre på sørkysten av Island og ett i Vestfjordene, samt et salgskontor i Reykjavik.

Ved utgangen av 2023 eide SalMar 52% av aksjene i selskapet.

SalMar Aker Ocean

For å styrke og konsentrere innsatsen innen offshore-havbruk opprettet SalMar datterselskapet SalMar Ocean AS, senere endret til SalMar Aker Ocean AS. Sent i 2021 gikk SalMar og Aker gjennom Aker Capital inn i et partnerskap der Aker Capital eier 15% av SalMar Aker Ocean, mens SalMar ASA kontrollerer de gjenværende 85%. Målet er å skape verdens ledende selskap innen offshore-havbruk.

Selskapet har som mål å skape de mest pålitelige og intelligente offshore-havbruksoperasjonene med de strengeste kravene til fiskevelferd og med en ambisjon om nullutslipp gjennom hele verdikjeden. Målet er å produsere 150 000 tonn laks per år.

Segmentet har to semi-offshore enheter i drift, Ocean Farm 1 og Arctic Offshore Farming. Ocean Farm 1 fullførte sin tredje produksjonssyklus i 2024 og Arctic Offshore Farming fullførte sin første produksjonssyklus tidlig i 2024.

I september 2023, fikk selskapet godkjent lokalitet for sin enhet planlagt etablert offshore på det åpne hav, Smart Fish Farm. Men som følge av regulatorisk usikkerhet er videre arbeid satt på hold.

Scottish Sea Farms

Gjennom Norsk Havbruk, som eies felles av SalMar og Lerøy Seafood Group, har SalMar siden 2001 hatt en eierandel på 50% i det britiske havbrukselskapet Scottish Sea Farms.

Scottish Sea Farms er Storbritannias nest største havbrukselskap og har virksomhet i Skottland, Orknøyene og Shetland.

Selskapet er fullt integrert i verdikjeden fra smolt til salgsteam.

Vennligst se deres nettside for ytterligere informasjon

Utviklingsprosjekter

MariCulture / Smart Fish Farm:
Gjennom SalMar Aker Ocean driver SalMar utviklingen av Smart Fish Farm ett anlegg spesialdesignet for oppdrett på åpent hav.

Arctic Offshore Farming:
SalMar eier og utvikler Arctic Offshore Farming prosjektet som er lokalisert på Fellesholmen og driver oppdrett i offshore områder.

Marine Donut:
I samarbeid med Bluegreen driver SalMar utviklingen av et kostnadseffektivt lukket oppdrettsanlegg. Den åpner for helt nye og lønnsomme produksjonsstrategier.