Samfunnsansvar er bærekraft

Vi som jobber i SalMar bryr oss om våre kolleger, samarbeidspartnere og lokalsamfunnene vi har virksomhet i. Det er viktig for oss å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør, da vi mener at dette bidrar positivt både til vår egen virksomhet og samfunnet for øvrig.

Med over 1700 ansatte er SalMar en stor arbeidsgiver og en stor samfunnsaktør. Denne posisjonen medfører et mangfoldig ansvar overfor både mennesker, samfunn og industri. For oss er dette en forpliktelse vi tar på høyeste alvor.

Vi påvirker positivt

Bærekraftig utvikling handler om lokal verdiskaping, kunnskapsutvikling og et godt liv for enkeltmennesket. Dette er naturlige fokusområder for SalMar, både som arbeidsgiver, produksjonsbedrift, leverandør av sunn mat, bruker av natur og miljø og som forvalter av intellektuell og økonomisk kapital.

Vår posisjon gjør det viktig for oss å påvirke omgivelsene våre på en positiv og bærekraftig måte, og vi ønsker samtidig å gi tilbake der vi kan. Dette gjør vi på flere måter. For eksempel:

Vi skaper trygge arbeidsplasser

Våre ansatte skal ha en trygg arbeidsplass med fokus på sikkerhet. SalMar støtter FNs erklæring om menneskerettigheter, og vi jobber aktivt for å sikre trivsel og utvikling, i et miljø som behandler enkeltindividet med høflighet og respekt.

Vi støtter lokalsamfunnet

Lokalsamfunn langs kysten av Norge og Island er viktige baser for SalMars medarbeidere og virksomhet. Derfor er det viktig for oss å gi noe synlig tilbake, som gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. Gjennom SalMar-fondet støtter vi alt fra idrettslag til foreninger og kor, og vi søker alltid å bruke lokale forhandlere i kommunene vi opererer i.

Vi bidrar til kunnskapsutvikling

SalMar ønsker å bidra til mer kunnskap og innsikt om bærekraftig havbruk. Vi engasjerer oss i utviklingsprosesser gjennom offentlig debatt og næringsorganisasjoner, og gir økonomisk støtte til både utdanning og forskning innen havbruk. Vi møter forskningsmiljøene med vår operasjonelle erfaring, og bidrar til at forskningsresultater og ny kunnskap blir tilgjengelig for hele næringen.

Vi tar vare på våre ansatte

SalMar jobber aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Våre ansatte skal aldri måtte føle på diskriminering eller utenforskap, men skal føle seg godt ivaretatt av inkluderende og samvittighetsfulle kolleger. Hvordan SalMar arbeider med å sikre likestilling og hindre diskriminering kan du lese om i vår årsberetning og i vår Non-Discrimination and Equal Opportunities Policy.

I SalMars arbeid med å sikre likestilling og hindre diskriminering, har vi publisert vår Gender Equality Report som inkluderer en likelønnskartlegging samt en kartlegging av ufrivillig deltidsarbeid i konsernet. Du kan lese rapporten her: Gender Equality Report.

For flere detaljer om SalMars arbeid knyttet til samfunnsansvar, se vår bærekraftsrapport for 2021.

Åpne rapporten

Årsrapport 2021