Teknologi og innovasjon er bærekraft

SalMars fundamentale prinsipp er å etterlate minimale fotavtrykk i områdene vi opererer i. Oppdrett av laks er en av de mest miljøvennlige måtene å produsere mat på, men totalt står matproduksjon for en stor del av verdens klimautslipp. SalMar skal ligge foran i utviklingen av en mer bærekraftig oppdrettsnæring.

Det innebærer å verne om havområdene, redusere energiforbruket og minimere klimagassutslippet knyttet til vår virksomhet. Ved bruk av ny teknologi og innovasjon jobber vi kontinuerlig for å minimere vårt biologiske fotavtrykk, på en måte som lar oss produsere mest mulig på laksen sine betingelser.

Vi leder an i utviklingen

Laks er en av de mest bærekraftige kildene til animalsk protein. Dette skyldes lave CO2-utslipp, lavt vannforbruk og lite beslag på areal. Likevel er det mye vi ikke vet i dag, som vi kanskje vet i morgen. Ny kunnskap er nøkkelen til å ivareta naturressursene for fremtidige generasjoner, og samtidig produsere nok mat til en økende verdensbefolkning. SalMar jobber systematisk for å drive denne utviklingen fremover. For eksempel:

Vi tar i bruk nye havområder

SalMar ønsker å ta i bruk åpent hav til matproduksjon. Derfor har vi utviklet verdens første oppdrettsanlegg til havs, med samarbeidspartnere innen havbruk, offshore og relevant forskning. Pilotprosjektet Ocean Farm 1 har utviklet ny og innovativ utstyrsteknologi, som vil komme hele oppdrettsnæringen til gode. Havbasert oppdrett flytter laksen til sitt naturlige habitat, noe som lar oss drive på laksens betingelser i enda større grad enn i dag.

Vi kutter klimagassutslippet

Lokal slakting og videreforedling er et viktig satsningsområde for SalMar. Bearbeiding av laksen reduserer både vekt og volum på produktene som skal fraktes, noe som kutter utslippet av CO2 knyttet til transport. Ved å legge både slakt og foredling til Norge, bidrar vi samtidig til lokal verdiskaping og flere arbeidsplasser. Derfor vil vi utvide kapasiteten med nye og større anlegg i tiden som kommer. Samtidig elektrifiserer vi stadig flere sjøanlegg via landstrøm, og vi var først i verden til å bruke elektrisk arbeidsbåt og batterihybrid brønnbåt. Dette reduserer våre klimagassutslipp, og vi fortsetter arbeidet med elektrifisering av verdikjeden vår.

 

Kollegaer
Ved å legge både slakt og foredling til Norge, bidrar SalMar til lokal verdiskaping og flere arbeidsplasser.

Våre klimagassmål er i tråd med FNs 1,5-gradersmål

SalMar sine klimagassmål er verifisert av Science-Based Targets initiative (SBTi). SalMar har satt seg ambisiøse klimamål i tråd med FNs 1,5-gradersmål. I våre klimamål forplikter vi oss til å redusere klimagassavtrykket vårt med 42% fra 2020 til 2030, både i Scope 1 og 2 som omfatter våre egne operasjoner, og i Scope 3 som omfatter verdikjeden rundt oss.

SalMar er stolt av å kunne vise til at vi tar klimakampen på alvor og jobber aktivt mot å nå målene våre.

Vi reduserer ferskvannsforbruket

Alle våre nyere smoltanlegg er bygget med en resirkuleringsteknologi som renser og gjenbruker omlag 97 % av produksjonsvannet. Resirkuleringsteknologi gir dermed økt produksjon med mindre bruk av ferskvann, og vi bygger all ny kapasitet med denne teknologien. Slik vil vannforbruket per produsert volum fortsette å minke fremover.

Vi velger lokaliteter med lite klimaavtrykk

Biologiske forutsetninger, blant annet vannkvalitet, gjennomstrømming og temperatur, bestemmer om en gitt lokalitet tåler vår produksjon. Derfor er valg av nye lokaliteter alltid basert på vurderinger, som forteller hvilken påvirkning produksjonen vil få på miljøet. I tillegg undersøker vi bunnen under alle lokaliteter.

Vi utnytter råstoffet full ut og tar hånd om avfallet

Alt avskjær fra vår slakteri- og videreforedlingsaktivitet går videre til bearbeiding hos Nutrimar, som utnytter råstoffet til å produsere ulike olje-, mel- og proteinprodukter. Fra våre settefiskanlegg blir slammet levert til eksterne aktører som bruker det til produksjon av jordforbedringsmiddel eller biogass. Og fra alle våre lokasjoner har vi avfallshåndteringsplaner som sikrer at alt vårt avfall blir levert til godkjente mottaksanlegg for resirkulering. Slik sikrer vi at både råstoffet og avfallet blir håndtert på en god måte og ikke går til spille.

For flere detaljer om SalMars arbeid knyttet til teknologi og innovasjon, se vår bærekraftsrapport for 2021.

Åpne rapporten

Årsrapport 2021