Yngel og smolt – settefiskproduksjon

Selvforsynt med smolt av høy kvalitet

[Til toppen]

Tilstrekkelig tilgang på smolt av høy kvalitet er helt avgjørende for SalMar, som en internasjonalt ledende produsent av laks. Derfor er det strategisk viktig for selskapet å være mest mulig selvforsynt med smolt.

I Norge produserer SalMar yngel og smolt i sju forskjellige anlegg i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og i Troms. I tillegg har SalMar ett rognkjeksanlegg.

Smoltproduksjonen i SalMar drives i Midt-Norge gjennom 6 klekkeri- og settefiskanlegg og 1 anlegg i Nord-Norge. Omtrent hele SalMars smoltproduksjon går med til å forsyne egne matfiskanlegg. SalMar er i dag godt dekket med smolt av ønsket kvalitet.

SalMars smoltanlegg har tilgjengelige ferskvannsressurser for fortsatt vekst i produksjonen. Dette gjelder spesielt de største produksjonsavdelingene i Follafoss og Senja. SalMar har også gjennomført investeringer i resirkuleringsteknologi som muliggjør større smoltproduksjon med mindre bruk av ferskvann.

SalMars settefiskvirksomhet er i stor grad bygd opp omkring utnyttelse av alternative energiressurser. Anlegget i Follafoss varmer opp produksjonsvannet ved varmeveksling av avløpsvannet fra nærliggende treforedlingsindustri, mens produksjonsanlegget i Kjørsvikbugen gjennomfører tilsvarende varmeveksling av kjølevann fra metanolfabrikken på Tjeldbergodden. Disse tiltakene gir en gunstig energiøkonomisk situasjon.

God smoltkvalitet er en av hovedforutsetningene for en sikker og effektiv produksjon av oppdrettslaks. SalMar har gjennom egne standarder søkt å sette fokus på smoltkvalitet ved konkrete kvalitetsmål og tilhørende handlingsplaner.

For å oppnå god utnyttelse av produksjonspotensialet i matfiskanleggene er det viktig å spre smoltutsettene i sjøen gjennom hele året. Årstidsuavhengig smoltproduksjon har derfor blitt et viktig mål for SalMars settefiskvirksomhet.

Det har de siste årene vært stor utbyggingsaktivitet i settefiskanleggene. Utbyggingen har dels vært knyttet til nødvendig produksjonsvekst, men også i stor grad til miljøtiltak – rensing av avløpsvann og ikke minst tiltak for å forebygge rømming fra settefiskanlegg. Det er nulltoleranse for rømming fra settefiskanleggene i SalMar.

I 2019 har det spesielt vært arbeidet med utvidelser på to anlegg. Ved Follafoss ble utvidelsen av prosjektet Follafoss 2 fullført ved årsskiftet, dette gir oss økt kapasitet til å produsere smolt i Midt-Norge. Høsten 2019 ble det vedtatt utvidelse av settefiskanlegget på Senja, hvor oppstart byggearbeider vil skje mai 2020 og forventet leveranse av første smolt er sommeren 2022.

SalMar sitt anlegg for rognkjeksproduksjon ligger på Langstein. Anlegget har i dag en kapasitet på ca. 3 mill. vaksinerte rognkjeks.

Image with visual parallax effect

Oppdrett

Gode lokaliteter og biologisk kontroll

[Til toppen]

Segment Midt-Norge
I 2019 slaktet SalMar i Midt-Norge 95.300 tonn sløyd laks. Segment Midt har i dag 68 konsesjoner for oppdrett i sjø og segmentet drifter i tillegg flere FoU-konsesjoner i samarbeid med andre selskap. Segmentet har også 6 settefisk anlegg og 1 rognkjeksanlegg.

Oppdrettsproduksjonen foregår i Midt-Norge, fra Sunnmøre i sør til Namdalskysten i nord, og er delt inn i tre regioner i Midt-Norge, sør (Møre og Romsdal), midt (Frøya og Hitra) og nord (Fosen og Namdalen). De naturgitte betingelsene for produksjon av laks er svært gode i dette området, med riktige og gunstige temperaturer hele året på grunn av Golfstrømmen, god utskifting av sjøvann, samt tilgang på gode lokaliteter.

SalMars oppdrettsproduksjon er fokusert på kostnadseffektiv drift og høy etisk standard på dyrehold. For å kunne yte sitt bidrag til at SalMar skal være den mest kostnadseffektive produsenten av laks, er det kontinuerlig fokus på å oppnå delmål som bl.a. optimal vekst med lavest mulig fòrfaktor. Selskapet innførte også tidlig egne standarder og «best practice», for å oppnå økt effektivitet. Dette innebærer blant annet konsentrasjon av den marine produksjonen på større lokaliteter med riktig kapasitet og god bæreevne. Et viktig satsingsområdet som det arbeides strategisk med er dessuten å sikre areal for å kunne ta del i en framtidig vekst.

Segment Nord-Norge
I 2019 slaktet SalMar i Nord-Norge 48.000 tonn. Segmentet innehar i dag 33 konsesjoner for oppdrett av laks, herav 1 visningskonsesjon. I tillegg til har SalMar Nord hatt samdrift på flere FoU-konsesjoner. Segmentet har også 1 settefiskanlegg på Senja.

SalMar er den største oppdrettsaktøren i Troms og Finnmark og har aktivitet, fra Harstad i Sør-Troms til Sør-Varanger i Finnmark. Virksomheten er delt i 2 regioner, region Sør og region Nord under ledelse av hver sin regionleder. Hovedkontor og administrasjonen i Nord er lokalisert på Finnsnes i Senja kommune.

Det har vært satset mye på fjernforing i segmentet og arbeidet startet opp i 2012. Dette innebærer felles overvåkning og kontroll av alle oppdrettslokaliteter fra Sør-Troms til Øst-Finnmark. Lokaliteten overvåkes også når det ikke er røktere fysisk på merdkanten. Data innsamling er mer strukturert i fjernfôringssenteret noe som gir bedre grunnlag for beslutning fremover i tid.

Det er mulig å produsere mer laks i Norge og Nord-Norge har et meget godt potensial for videre vekst. Vi har gode naturgitte forutsetninger for bærekraftig produksjon som vi gjennom kunnskap og målrettet utvikling forvalter. SalMars utvidelse av smoltproduksjonen, samt beslutning om bygging av slakteri lokalt i dette segmentet underbygger SalMar sin tunge satsning på segmentet og regionen.

Slakting, pakking og foredling (VAP)

Lokal foredling gir store gevinster

[Til toppen]

SalMars satsing på og investeringer i egen foredlingsvirksomhet er tett knyttet til oppdrettsvirksomheten, og har gjennom årene vært et viktig fundament for selskapets utvikling. Ved å bringe store slaktevolum inn på et anlegg har SalMar oppnådd økonomiske skalafordeler, samt fleksibilitet og en bedre utnyttelse av hele fisken.

Det utvikles stadig nye produkter med ulike smakstilsetninger og pakkemetoder som forenkler tilberedelsen for sluttbruker.

InnovaMar er SalMar-konsernets hovedenhet for industriell prosessering og er lokalisert på Nordskaget på Frøya, i geografisk umiddelbar nærhet til segment Midt-Norges oppdrettsaktiviteter. InnovaMar er et moderne bygg på 17 500 m2 med en ledende utstyrspark for slakting, filetering og porsjonering, og har kapasitet til å slakte 75 000 tonn laks årlig på ett skift. En betydelig andel går til videre bearbeiding før det sendes til kunder og konsumenter over hele verden. Gjennom innovativ bruk av teknologi i produksjonen økes kvaliteten på sluttproduktet, kostnadene reduseres og arbeidsmiljøet for de ansatte forbedres. Gjennom SalMars deleierskap i Vikenco AS fasiliteter SalMar slakting av fisk fra sørlige deler av Midt-Norge og Møre & Romsdal. Totalt på Vikenco og InnovaMar ble det produsert i overkant av 42 000 tonn bearbeide produkter målt i produktvekt i 2019.

I 2019 startet bygging av nytt slakteri og foredlingsanlegg i Nord-Norge, InnovaNor. Dette er et betydelig skritt for å styrke denne regionen som en viktig industriell motor i selskapets utvikling og vil bidra til lokal verdiskaping og sysselsetting. Samtidig vil InnovaNor gi SalMar den samme fleksibiliteten vi har med InnovaMar i Midt-Norge til å slakte fisken på biologiens betingelser og bidra til å optimalisere logistikken. Byggearbeidene går iht. til planlagt fremdrift og man forventer å ta i bruk anlegget sommeren 2021.

Salg og distribusjon

Nærhet til kunder og høy kvalitet

[Til toppen]

SalMar har bygget opp et fullintegrert system for oppdrett, slakting, foredling, salg og distribusjon av oppdrettslaks og kontrollerer således hele verdikjeden.

Laksen SalMar produserer selges av et eget salgsapparat og/eller gjennom nære samarbeidspartnere.

Nærhet til markeder og kunder, direkte eller gjennom samarbeidspartnere, er viktig for å sikre god utnyttelse av et høykvalitets råstoff som har vært gjennom en effektiv, sporbar og kontrollert produksjonsprosess.

InnovaMar er navnet på SalMars slakte- og foredlingsanlegg på Frøya i Midt-Norge, som har mål om å være verdens mest innovative og effektive anlegg for ilandføring, slakt- og foredling av oppdrettslaks. Anlegget dekker et areal på 17.500 kvadratmeter og består av to avdelinger (slakteri og videreforedling). Anlegget er dimensjonert for å ha kapasitet til alle typer lagring. God intern logistikk bidrar til sikker og effektiv håndtering av produktene. Den økte kapasiteten gir en god fleksibilitet knyttet til styring av produksjon og salg.

Gjennom SalMars deleierskap i Vikenco AS fasiliteter SalMar slakting av fisk fra sørlige deler av Midt-Norge og Møre & Romsdal. I 2019 startet bygging av nytt slakteri og foredlingsanlegg i Nord-Norge, InnovaNor. Dette er et betydelig skritt for å styrke denne regionen som en viktig industriell motor i selskapets utvikling og vil bidra til lokal verdiskaping og sysselsetting.

SalMar leverer et bredt sortiment av ferske og frosne lakseprodukter. Kundemassen er global og favner om alt fra små og store eksportører/importører til større foredlingsbedrifter og butikkjeder.

Ønsker du å vite mer om lakseprodukter fra SalMar, ta kontakt med salgsavdelingen på sales@salmar.no eller på telefon: +47 72 44 79 00.