Yngel og smolt – settefiskproduksjon

Selvforsynt med smolt av høy kvalitet

[Til toppen]

Tilstrekkelig tilgang på smolt av høy kvalitet er helt avgjørende for SalMar, som en internasjonalt ledende produsent av laks. Derfor er det strategisk viktig for selskapet å være mest mulig selvforsynt med smolt.

SalMar produserer yngel og smolt i seks forskjellige anlegg i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og i Troms. I tillegg har SalMar ett rognkjeksanlegg og ett landanlegg for rognproduksjon.

Smoltproduksjonen i SalMar drives i Midt-Norge gjennom fem klekkeri- og settefiskanlegg. Disse er lokalisert i Follafoss i Verran kommune, Kjørsvikbugen i Aure kommune, Setran i Osen kommune, Straumsnes i Tingvold kommune og Langstein i Stjørdal kommune. Virksomheten på Langstein er 60% eid av SalMar, mens virksomhetene på Senja er heleide. I Troms produseres det settefisk på SalMars anlegg i Gjøvika. Omtrent hele SalMars smoltproduksjon går med til å forsyne egne matfiskanlegg. SalMar er i dag godt dekket med smolt av ønsket kvalitet.

SalMars smoltanlegg har tilgjengelige ferskvannsressurser for fortsatt vekst i produksjonen. Dette gjelder spesielt de største produksjonsavdelingene i Follafoss og i Kjørsvikbugen. SalMar har også gjennomført investeringer i resirkuleringsteknologi som muliggjør større smoltproduksjon med mindre bruk av ferskvann.

SalMars settefiskvirksomhet er i stor grad bygd opp omkring utnyttelse av alternative energiressurser. Anlegget i Follafoss varmer opp produksjonsvannet ved varmeveksling av avløpsvannet fra nærliggende treforedlingsindustri, mens produksjonsanlegget i Kjørsvikbugen gjennomfører tilsvarende varmeveksling av kjølevann fra Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden. Disse tiltakene gir en gunstig energiøkonomisk situasjon. I Follafoss investeres det i varmepumpe og resirkuleringsteknologi som en back-up til avløpsvannet fra treforedlingsindustrien. Både i Follafoss og på Langstein utnyttes produksjonsvannet til kraftproduksjon forut for smoltproduksjonen.

God smoltkvalitet er en av hovedforutsetningene for en sikker og effektiv produksjon av oppdrettslaks. SalMar har gjennom egne standarder søkt å sette fokus på smoltkvalitet ved konkrete kvalitetsmål og tilhørende handlingsplaner.

For å oppnå god utnyttelse av produksjonspotensialet i matfiskanleggene er det viktig å spre smoltutsettene i sjøen gjennom hele året. Årstidsuavhengig smoltproduksjon har derfor blitt et viktig mål for SalMars settefiskvirksomhet.

Det har de siste årene vært stor utbyggingsaktivitet i settefiskanleggene. Utbyggingen har dels vært knyttet til nødvendig produksjonsvekst, men også i stor grad til miljøtiltak – rensing av avløpsvann og ikke minst tiltak for å forebygge rømming fra settefiskanlegg. Det er nulltoleranse for rømming fra settefiskanleggene i SalMar.

I 2015 har det spesielt vært arbeidet med utvidelser på to anlegg. Ved Troms Stamfiskstasjon skal det produseres 15 mill. smolt. Dette anlegget hadde byggestart våren 2015 og skal levere første smolt høsten 2017. Anlegget vil videre være sentralt i SalMar sin satsning for å bli selvforsynt med smolt i Troms og Finnmark. Ved SalMar Settefisk, avd. Follafoss, skal produksjonen økes fra 11,5 mill. smolt til 20,0 mill. smolt. Den nye avdelingen skal settes i drift høsten 2017.

SalMar sitt anlegg for rognkjeksproduksjon ligger på Langstein. Anlegget har i dag en kapasitet på ca. 1,4 mill. vaksinerte rognkjeks. Denne kapasiteten økes i løpet av 2016, og vil i 2017 være ca. 3 mill. stk. vaksinerte rognkjeks.

SalMar sitt landanlegg for rognproduksjon ligger på Vågstranda i Romsdalen. Der tas stamfisk på land og man har en kapasitet til å produsere 60 millioner rognkorn i året. Dagens produksjon ligger på ca. 25 millioner rognkorn. SalMar har også sitt eget avlsmateriale gjennom Rauma-stammen.

Image with visual parallax effect

Oppdrett

Gode lokaliteter og biologisk kontroll

[Til toppen]

Segment Midt-Norge
Den største delen av SalMars oppdrettsproduksjon i sjø er organisert i SalMar Farming AS, og
foregår i Midt-Norge, fra Nordmøre til Namdalskysten. Segmentet er delt i tre regioner i Midt-
Norge, sør (Nordmøre), midt (Frøya – Hitra) og nord (Fosen – Nord–Trøndelag), og hadde ved
utgangen av 2015 ca. 250 ansatte. De naturgitte betingelsene for produksjon av laks er svært
gode i dette området, med riktige og gunstige temperaturer hele året på grunn av Golfstrømmen,
god utskifting av sjøvann, samt god tilgang på gode lokaliteter.

SalMars oppdrettsproduksjon er fokusert på kostnadseffektiv drift og høy etisk standard på
dyrehold. For å kunne yte sitt bidrag til at SalMar skal være den mest kostnadseffektive produsenten av laks, er det kontinuerlig fokus på å oppnå delmål som bl.a. hurtigst mulig vekst med
lavest mulig fòrfaktor. Selskapet innførte også tidlig egne standarder og ”best practice”, for
å oppnå økt effektivitet. Dette innebærer blant annet konsentrasjon av den marine produksjonen på større lokaliteter med riktig kapasitet og god bæreevne.

I 2015 slaktet SalMar i Midt-Norge 80.500 tonn sløyd laks fordelt på 52 konsesjoner, hvorav 34
i Trøndelag og 18 i Nordmøre. I tillegg driver segmentet flere FoU-konsesjoner. Vi har også tre
konsesjoner gjennom ACE (Sintef), som har til formål å utvikle bedre teknologi knyttet til bærekraft. Utover dette har segmentet samarbeid med VESO om drift av to konsesjoner knyttet til
bedre fiskehelse. Segmentet hadde en samarbeidsavtale med Frøya VGS som ble avsluttet i
juli. SalMar Farming kjøpte 7 konsesjoner i grønn B tildelingen i 2014, disse ble satt i drift i juli
samme år. Fra 1. januar 2016 ble SalMar Organic fusjonert inn i SalMar Farming AS.

Segment Rauma
I segment Rauma ble det i 2015 slaktet 16.400 tonn sløyd laks, fordelt på 16 konsesjoner.
Dette er både vanlige konvensjonelle, økologiske og stamfiskkonsesjoner. Segment Rauma
har aktivitet i 8 kommuner. Produksjonen foregår i hovedsak i Romsdalsregionen, men det er
også produksjon i flere kommuner på Sunnmøre. Dette segmentet ble fra 1. januar 2016
rapportert sammen med segment Midt-Norge.

Segment Nord-Norge
I 2015 slaktet SalMar i Nord-Norge 39.500 tonn sløyd laks på 32 konsesjoner. SalMar Nord har
aktivitet i 10 kommuner, fra Harstad i Sør-Troms til Sør-Varanger i Finnmark. Størstedelen av
produksjonen foregår i Troms, mens også Finnmark vil ha en økende andel av produksjonen
fremover.

Selskapet iverksetter kontinuerlig tiltak knyttet til bedre driftsrutiner, fôring, fôringsregimer
og organisering, som kan måles i en generell bedring i det biologiske resultatet. I likhet med
Midt-Norge preges virksomheten av konsentrasjon og større enheter sammenlignet med
mange av konkurrentene. For å rasjonalisere produksjonen ytterligere, har flere av anleggene
i Troms fått større merder og økt sine smoltutsett, noe som forventes å gi en økning i
produksjonen og slaktekvantumet av laks. Segmentet har utviklet og fullt implementert et
fjernfôringssenter på Lysnes i Lenvik kommune. Dette innebærer felles overvåkning og
kontroll av alle SalMar Nords lokaliteter fra Sør-Troms til Finnmark.

Det er mulig å produsere mer laks i Norge og Nord-Norge har et meget godt potensiale for
videre vekst. Her er mindre utfordringer med tanke på sykdom og lus, og det er naturgitte
forutsetninger for bærekraftig produksjon. Vår utvidelse av smoltproduksjonen på Senja er
en viktig brikke for videre vekst i segmentet.

Slakting, pakking og foredling (VAP)

Lokal foredling gir store gevinster

[Til toppen]

SalMars satsing på og investeringer i egen foredlingsvirksomhet er tett knyttet til oppdrettsvirksomheten, og har gjennom årene vært et viktig fundament for selskapets utvikling. Ved å bringe store slaktevolum inn på et anlegg har SalMar oppnådd økonomiske skalafordeler, samt fleksibilitet og en bedre utnyttelse av hele fisken.

Det utvikles stadig nye produkter med ulike smakstilsetninger og pakkemetoder som forenkler tilberedelsen for sluttbruker.

InnovaMar er navnet på SalMars nye slakte- og foredlingsanlegg på Frøya i Midt-Norge, som har tatt seg mål om å bli verdens mest innovative og effektive anlegg for ilandføring, slakt- og foredling av oppdrettslaks. Anlegget dekker et areal på 17.500 kvadratmeter og består av to avdelinger (slakteri og videreforedling). Kategorisering av hver enkelt laks som kommer inn i anlegget legger til rette for total sporbarhet gjennom hele anlegget. Sammen med den sporbarheten SalMar har i resten av verdikjeden, vil man kunne spore produktets reise fra rogninnlegg til kjøledisk.

Salg og distribusjon

Nærhet til kunder og høy kvalitet

[Til toppen]

SalMar har bygget opp et fullintegrert system for oppdrett, slakting, foredling, salg og distribusjon av oppdrettslaks og kontrollerer således hele verdikjeden.

Laksen SalMar produserer selges av et eget salgsapparat og/eller gjennom nære samarbeidspartnere.

Nærhet til markeder og kunder, direkte eller gjennom samarbeidspartnere, er viktig for å sikre god utnyttelse av et høykvalitets råstoff som har vært gjennom en effektiv, sporbar og kontrollert produksjonsprosess.

InnovaMar er navnet på SalMars nye slakte- og foredlingsanlegg på Frøya i Midt-Norge, som har tatt seg mål om å bli verdens mest innovative og effektive anlegg for ilandføring, slakt- og foredling av oppdrettslaks. Anlegget dekker et areal på 17.500 kvadratmeter og består av to avdelinger (slakteri og videreforedling). Anlegget er dimensjonert for å ha kapasitet til alle typer lagring. God intern logistikk bidrar til sikker og effektiv håndtering av produktene. Den økte kapasiteten gir en god fleksibilitet knyttet til styring av produksjon og salg.

SalMar leverer et bredt sortiment av ferske og frosne lakseprodukter. Kundemassen er global og favner om alt fra små og store eksportører/importører til større foredlingsbedrifter og butikkjeder.

Ønsker du å vite mer om lakseprodukter fra SalMar, ta kontakt med salgsavdelingen på sales@salmar.no eller på telefon: +47 72 44 79 00.