Historie

SalMar ASA – Historisk utvikling av SalMar konsernet

SalMar ble grunnlagt februar 1991. Selskapet ble da tuftet på et oppkjøpt konkursbo bestående av én konsesjon for oppdrett av laks og et slaktings- og bearbeidingsanlegg myntet på hvitfisk. Dette skjedde i en av de mest urolige periodene i norsk oppdrettsnæring, som senere førte til konkursen i Fiskeoppdretternes Salgslag AL i november samme år. Det var nettopp denne konkursen, og det såkalte lakseberget, som var med å legge grunnlaget for prosessering og videreforedling som et bærende element i historien om SalMar. Inntil da hadde det aller meste av den norske laksen blitt eksportert som fersk eller frossen rund sløyd fisk. Dette ble også starten på en betydelig strukturendring i norsk oppdrettsnæring i retning av en industriell utvikling.

Fra starten i 1991 har SalMar utviklet seg til å bli et fullt ut vertikalt integrert oppdrettskonsern, med egen produksjon som strekker seg fra rogn/stamfisk til salg av ferdig vare. SalMar har gått fra å være et selskap med én konsesjon for oppdrett av laks i Norge, til et internasjonalt konsern med oppdrettsaktivitet i Norge, Island og Skottland, og salgskontorer i Asia. for oppdrett i Norge og med betydelig eierinteresser i Storbritannia og på Island. Dette gjør SalMar til verden andre største oppdretter av atlantisk laks. I samme periode har antall ansatte gått fra 11 til cirka 1900. Kort oppsummert: SalMar har vært gjennom en eventyrlig utvikling siden starten, og ser frem mot en like spennende tid i årene som kommer.

De mest sentrale milepælene i utviklingen fra 1991-2021:

2021
Totalt slaktet volum: 198 200 tonn sløyd vekt.

 • Vårt nye slakteri- og videreforedlingsanlegg på Senja, InnovaNor, i drift fra Q4 2021
 • Oppgradering av Vikenco i drift fra Q2 2021
 • Startet bygging av nytt settefiskanlegg i Midt-Norge, Tjuin, og fortsetter utvidelse av settefiskanlegget på Senja, Senja 2
 • Sikret grønn finansiering gjennom utstedelse av selskapets første grønne obligasjon og inngåelse av sustainability linked RCF
 • Vellykket emisjon i SalMar ASA gjennomført juni 2021
 • Inngått strategisk partnerskap med Aker gjennom SalMar Aker Ocean for å etablere globalt offshore oppdrettsselskap
 • Økt produksjonskapasitet i Midt-Norge gjennom kjøp av eierandeler i Refsnes Laks AS og Nekton Havbruk AS
 • Scottish Sea Farms Ltd. kjøpte Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd. som styrker vår verdikjede og tilstedeværelse i Shetland

2020
Totalt slaktet volum: 173 500 tonn sløyd vekt.

 • Fortsetter bygging av nytt slakteri- og videreforedlingsanlegg på Senja, InnovaNor.
 • Byggearbeidene for utvidelse av settefiskanlegget på Senja, Senja 2, startet opp
 • Vellykket emisjon gjennomført på Island, med medfølgende notering av Icelandic Salmon på Euronext Growth, eierandel SalMar redusert til 51%.

2019
Totalt slaktet volum: 166 000 tonn sløyd vekt.

 • Økte eierandel i Arnarlax, Islands største oppdretter til 59%.
 • Gustav Witzøe tok over som konsernsjef i oktober 2019 etter at Olav-Andreas Ervik ble leder av det nye selskapet SalMar Ocean som styrker satsingen innen havbasert oppdrett.
 • Starter bygging av nytt slakteri- og videreforedlingsanlegg på Senja, InnovaNor.

2018
Totalt slaktet volum: 159 000 tonn sløyd vekt.

 • Utslakting av Ocean Farm 1 – verdens første havmerd – startet i september 2018
 • Olav-Andreas Ervik tok over som ny konsernsjef i april 2018 etter at Trond Williksen hadde bedt om avløsning
 • Økt eierandel i det islandske oppdrettselskapet Arnarlax Ehf til 41,95%
 • Gjennomfører avtale om erverv av 51% av aksjene i Mariculture AS, som ønsker å utvikle en dypvannsmerd som vil gjøre det mulig å etablere oppdrett i åpent hav.

2017
Totalt slaktet volum: 154 000 tonn sløyd vekt.

 • 5. september 2017 ankom Ocean Farm 1 – verdens første havmerd – Frohavet utenfor trøndelagskysten
 • Sluttføring og åpning av nytt smoltanlegg på Senja

2016
Totalt slaktet volum: 131 000 tonn sløyd vekt.

 • 28. februar 2016 ble SalMar tildelt de åtte første utviklingstillatelsene for havbruk til Ocean Farming AS.
 • Selskapet gjennomfører oppkjøp som øker SalMars indirekte eierandel til 34 % av aksjene i det islandske oppdrettsselskapet Arnarlax Ehf.
 • Ny konsernsjef. 11. mai 2016 annonserte styret at Trond Williksen overtar som ny konsernsjef etter Leif Inge Nordhammer. Nordhammer ønsket selv avløsning som konsernsjef etter å ha hatt posisjonen i mer enn 17 år fordelt over to perioder.
 • Williksen tiltrådte stillingen 14. november 2016.

2015
Totalt slaktet volum: 150 000 tonn sløyd vekt.

 • Prinsipiell godkjennelse av havmerden.
 • Gjennomfører oppkjøp som sikrer en indirekte eierandel på 22,91 % av aksjene i det islandske oppdrettsselskapet Arnarlax Ehf.

2014
Totalt slaktet volum: 154 800 tonn sløyd vekt.

 • Kjøp av 8 grønne konsesjoner
 • Den 20. januar 2014 forlot Yngve Myhre, etter eget ønske, sin rolle som konsernsjef i SalMar og ble erstattet av Leif Inge Nordhammer. Nordhammer var konsernsjef i SalMar fra oktober 1996 til juni 2011.

2013
Totalt slaktet volum: 128 000 tonn sløyd vekt.

 • SalMar kjøper samtlige minoritetsaksjer i SalMar Rauma AS
 • Kjøp av 50,4 % av aksjene i Villa Organic AS.
 • Nedsalg i P/F Bakkafrost til cirka 14,9 %.
 • Salg av resterende 14,9 % av aksjene i P/F Bakkafrost. Etter transaksjonen eier SalMar ingen aksjer i P/F Bakkafrost.

2012
Totalt slaktet volum: 116 100 tonn sløyd vekt.

 • Kjøp av 10 konsesjoner i Nord-Norge (Finnmark) fra Villa Artic AS.
 • Mindre oppkjøp i Bakkafrost P/f, total eierandel 25,21 %.

2011
Totalt slaktet volum: 104 000 tonn sløyd vekt.

 • Ferdigstillelse av et av verdens mest innovative og effektive anlegg for bearbeiding av laks – InnovaMar.
 • Kjøp av Bringsvor Laks AS med to konsesjoner i Midt-Norge (Møre og Romsdal).
 • Kjøp av Krifo Havbruk AS med én konsesjon i Midt-Norge (Trøndelag).
 • Den 6. juni 2011 forlot Leif Inge Nordhammer, etter eget ønske, sin 15-årige rolle som konsernsjef i SalMar og ble erstattet av Yngve Myhre.
 • Kjøp av Villa Miljølaks med tre konsesjoner. To konsesjoner for oppdrett av økologisk laks og én FoU-konsesjon. I tillegg driver Selskapet én FoU-konsesjon for Høgskolen i Ålesund.
 • Kjøp av ytterligere 1,5 % av aksjene i Bakkafrost P/f, total eierandel 24,8 %.

2010
Totalt slaktet volum: 79 000 tonn sløyd vekt.

 • Kjøp av 75,54 % i RaumaGruppen AS. Stamfisk, to settefiskanlegg og 8 oppdrettskonsesjoner i Midt-Norge (Møre og Romsdal).
 • Kjøp av 23,29 % av aksjene i det børsnoterte Færøyske oppdrettsselskapet Bakkafrost P/f.
 • Kjøp av Stettefisk AS med to konsesjoner i Midt-Norge (Møre og Romsdal).

2009
Totalt slaktet volum: 77 000 tonn sløyd vekt.

 • Kjøpte resterende 66 % av aksjene i Volstad Seafood AS, blir eneeier av selskapet.

2008
Totalt slaktet volum: 65 000 tonn sløyd vekt.

 • Kjøpte en konsesjon i Midt-Norge (Møre og Romsdal) og en konsesjon i Nord-Norge (Troms).
 • Senja Sjøfarm AS skiftet navn til SalMar Nord AS, som nå inkluderer alle SalMars aktiviteter i Troms.
 • Kjøp av 34 % av aksjene i Volstad Seafood AS.

2007
Totalt slaktet volum: 64 000 tonn sløyd vekt.

 • 8. mai 2007 ble selskapet notert på Oslo Børs hovedliste.
 • Kjøpte selskapene Halsa Fiskeoppdrett AS (to konsesjoner) og Henden Fiskeoppdrett AS (to konsesjoner) i Møre og Romsdal.
 • Kjøp av Arctic Salmon AS (fire konsesjoner) i Nordreisa i Troms.

2006
Totalt slaktet volum: 44 000 tonn sløyd vekt.

 • Kverva Holding AS foretok nedsalg av 42,5 % av selskapets aksjer til et begrenset antall norske og internasjonale investorer.
 • Kjøp av tre nye konsesjoner på Nordmøre.
 • Kjøp av de resterende 51 % av aksjene i Senja Sjøfarm AS, ble eneeier av selskapet.

2005
Totalt slaktet volum: 35 000 tonn sløyd vekt.

 • Solgte ut de delene av virksomheten som ikke ble betraktet som kjernevirksomhet, blant annet produksjon av sild, sildolje og mel. Økt fokus og innsats knyttet til kjernevirksomheten – oppdrett, slakting og foredling av laks.

2001
Totalt slaktet volum: 15 000 tonn sløyd vekt.

 • Etablering utenlands med Norskott Havbruk AS sammen med Lerøy Seafood Group. Norskott Havbruk AS er eneeier av Scottish Sea farms Ltd., som er Storbritannias nest største lakseprodusent. SalMar og Lerøy eier 50 % hver av aksjene i Norskott Havbruk AS.

2000
Totalt slaktet volum: 11 000 tonn sløyd vekt.

 • Etablering utenfor regionen Midt-Norge, gjennom kjøp av 49 % av aksjene i Senja Sjøfarm AS i Troms. Senja Sjøfarm AS hadde da ni konsesjoner og et eget settefiskanlegg.

1997

 • Utvidet fabrikken på Nordskaget på Frøya for å kunne øke foredlingskapasiteten.
 • Kverva Holding AS ble eneeier av SalMar.

1995

 • Kjøp av Follasmolt i Verran kommune i Nord-Trøndelag. Startet settefiskproduksjon.
 • Inngikk en leieavtale for anlegget til settefiskprodusenten Kjørsvik Settefisk i Aure kommune.

1992

 • Kjøp av to konsesjoner for lakseoppdrett i Midt-Norge.

1991

 • SalMar ble etablert på Frøya i Sør-Trøndelag med utgangspunkt i et oppkjøpt konkursbo bestående av én konsesjon for oppdrett av laks og et slakting- og bearbeidingsanlegg. Hovedvirksomheten var bearbeiding av frossen laks. Dette ble starten på en betydelig strukturendring i norsk oppdrettsnæring, som også etter hvert har ført til en betydelig industriell utvikling.