Hopp til innhold
05.06.2023

Goldman Sachs Asset Management avtaler å kjøpe 72,11 % av aksjene i Frøy til NOK 76,50 per aksje og fremsettelse av etterfølgende pliktig tilbud

Frøya, 5. juni 2023

Falcon Bidco AS (“Tilbyder”), et indirekte heleid datterselskap av infrastrukturfond forvaltet av Goldman Sachs Asset Management, har inngått en avtale (“Transaksjonsavtalen”) med NTS AS (“NTS”), et heleid datterselskap av SalMar ASA (“SalMar”) (OSE ticker: SALM), og Frøy ASA (“Frøy” eller “Selskapet”) (OSE ticker: FROY), hvor Tilbyder på visse vilkår og betingelser skal

  1. erverve hele NTS’ eierandel i Frøy, tilsvarende om lag 72,11 % av aksjene i Frøy («Aksjesalget”), og
  2. etter gjennomføring av Aksjesalget fremme et pliktig tilbud for erverv av alle de resterende aksjene i Frøy uten vilkår og med oppgjør i kontanter (det “Pliktige Tilbudet”, og sammen med Aksjesalget, “Transaksjonen”).

Transaksjonen er resultatet av den strategiske gjennomgangen av Selskapet annonsert 13. januar 2023 (den “Strategiske Gjennomgangen”), med fokus på å maksimere verdier for aksjeeierne i Frøy. Under den Strategiske Gjennomgangen opplevde NTS og styret i Frøy stor interesse fra et bredt spekter av anerkjente investorer som identifiserte den attraktive forretningsmodellen og vekstprofilen til Selskapet.

I Aksjesalget vil det ytes et kontantvederlag per aksje pålydende NOK 76,50, og minst det samme vederlaget skal bli tilbudt per aksje i det Pliktige Tilbudet («Vederlaget«). Vederlaget innebærer et samlet vederlag for alle aksjene i Frøy på om lag NOK 6,6 milliarder (beregnet på 86 348 603 aksjer ustedt per 5. juni 2023).

Vederlaget vil nedjusteres for beløpet av ethvert utbytte eller annen utdeling som utbetales eller kunngjøres av Frøy med en eierregistreringsdato (record date) etter 5. juni 2023 og frem til oppgjør av det Pliktige Tilbudet. Vederlaget vil imidlertid ikke nedjusteres for utbyttet på NOK 0,75 per aksje som kunngjort av Frøy den 28. april 2023 og som forventes å bli utbetalt på eller omkring den 20. juni 2023. Dersom Vederlaget under det Pliktige Tilbudet økes fra Vederlaget avtalt i Aksjesalget, skal Vederlaget til NTS i Aksjesalget økes tilsvarende.

Vederlaget innebærer:

  • En premie på 50 % basert på sluttkursen til Frøy-aksjen på Oslo Børs den 12. januar 2023 på NOK 51,50, siste handelsdag før den Strategiske Gjennomgangen ble annonsert.
  • En premie på 30,50 % på den volumvektende snittkursen justert for utbytte de siste seks månedene frem til og inklusive 2. juni 2023.

Aksjesalget skal gjennomføres så fort som mulig, kun betinget av:

  1. mottak av relevante godkjennelser fra konkurransemyndighetene i Norge og Ukraina, og at Nærings- og fiskeridepartementet har gitt unntak for nasjonalitetskravene i sjøloven for NOR-registrering som gjelder for fartøyene som eies av Selskapet;
  2. at ingen relevant myndighet har tatt noen form for juridiske skritt (hverken midlertidige, preliminære eller permanente) som forhindrer gjennomføringen av Aksjesalget eller i forbindelse med Aksjesalget har pålagt Tilbyder, Selskapet eller noen av deres nærstående noen materielle betingelser; og
  3. at Transaksjonsavtalen ikke er blitt hevet i tråd med sine vilkår.

Dersom vilkår (i) over ikke er blitt oppfylt eller frafalt av Tilbyder på eller før 31. desember 2023 eller på et senere tidspunkt avtalt skriftlig mellom partene, kan Aksjesalget termineres av enten NTS eller Tilbyder.

Aksjesalget, og dermed også forpliktelsen til å fremsette det Pliktige Tilbudet, er ikke betinget av andre gjennomføringsvilkår.

Det forventes at Aksjesalget vil bli gjennomført i løpet av tredje kvartal av 2023. Ved gjennomføring av Aksjesalget vil Tilbyder bli eier av minst 62 269 112 aksjer i Selskapet, tilsvarende om lag 72,11 % av det samlede antallet aksjer og stemmerettigheter i Selskapet, og Tilbyder skal derfor etter at Aksjesalget er gjort opp fremsette det Pliktige Tilbudet i tråd med verdipapirhandelloven kapittel 6.

De fullstendige vilkår og betingelser for det Pliktige Tilbudet vil fremgå av et tilbudsdokument (“Tilbudsdokumentet”) som vil sendes til aksjeeiere i Selskapet etter gjennomgang og godkjennelse fra Oslo Børs i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 6. Det forventes at Tilbudsdokumentet vil bli godkjent i løpet av tredje kvartal i 2023. Det Pliktige Tilbudet vil bare kunne aksepteres med grunnlag i Tilbudsdokumentet.

Det Pliktige Tilbudet vil ikke ha betingelser for gjennomføring. Tilbudsperioden for det Pliktige Tilbudet vil være fire uker med oppstart fra publiseringen av Tilbudsdokumentet (som Tilbyder kan forlenge med inntil to ytterligere uker).

Det Pliktige Tilbudet vil ikke fremsettes i noen jurisdiksjon hvor fremsettelse av det Pliktige Tilbudet vil være i strid med gjeldende lover og regler eller det vil være nødvendig å ta skritt som etter Tilbyders rimelige oppfatning, etter å ha konsultert med Selskapet, virker uforholdsmessig tyngende.

Dersom Tilbyder etter gjennomføring av det Pliktige Tilbudet eier 90 % eller mer av all utstedt aksjekapital som representerer 90 % eller mer av stemmerettighetene i Selskapet, vil Tilbyder gjennomføre en tvungen innløsning av de resterende aksjene i Selskapet. Etter det Pliktige Tilbudet kan Tilbyder også foreslå for generalforsamlingen i Selskapet at det sendes en søknad til Oslo Børs om å stryke Selskapets aksjer fra notering.

Tavis Cannell, Global Co-Head of Infrastructure hos Goldman Sachs Asset Management, kommenterer:

“We are excited to invest in Frøy, as one of the leading companies providing mission-critical transportation and support infrastructure to the aquaculture industry. Wellboats and service vessels are vital to enabling best-in-class farming practices and Frøy is at the forefront of driving sustainability. We look forward to partnering with Frøy and its management team, employees and long-standing customers in supporting long-term growth and value creation”

Frode Arntsen, CEO i SalMar kommenterer:

“Vi er glade for å ha fullført en vellykket strategisk gjennomgang av Frøy som vi kunngjorde tidligere i år. Etter en konstruktiv prosess og etter å ha kommet frem til en endelig avtale har vi tro på at vi har funnet den beste løsningen, ikke bare for SalMar gruppen, men for alle aksjeeiere i Frøy. Etter en vellykket prosess hvor mange svært anerkjente interesserte parter var involvert, har vi funnet en kjøper for aksjene i Frøy som vi mener passer selskapet godt og vil være en sterk partner for Frøy i fremtiden.”

Frøy kommenterer:

“Vi er fornøyde med at Goldman Sachs Asset Management blir en strategisk partner for oss for å ytterligere styrke Frøy som en ledende integrert leverandør av akvaservicetjenester til oppdrettere. Med støtte fra Goldman Sachs’ kapital, ekspertise og nettverk vil Frøy være godt posisjonert til å utvikle virksomheten med mål om å fortsette den bærekraftige veksten til selskapet. Teamet er entusiastiske for neste fase av utviklingen av Frøy-gruppen.”

Styret i Selskapet («Styret”) anbefaler Selskapets aksjeeiere å akseptere det Pliktige Tilbudet. Styrets anbefaling er enstemmig. Som del av Transaksjonsavtalen, og betinget av sedvanlige forbehold og styremedlemmers plikter, har Styret forpliktet seg til å ikke endre eller trekke tilbake anbefalingen av det Pliktige Tilbudet. Som ledd i dette, og med sedvanlige unntak, har Styret forpliktet seg til å ikke søke konkurrerende bud fra tredjeparter.

Ettersom Styrets anbefaling er gjort på grunnlag av Transaksjonsavtalen, utgjør den ikke den formelle uttalelsen som skal avgis i henhold til verdipapirhandelloven § 6‑16 og 6‑19. I denne forbindelse har Selskapet engasjert Pareto Securities AS som uavhengig tredjepart som, med forbehold om godkjennelse fra Oslo Børs, er forventet å avgi den formelle uttalelsen om det Pliktige Tilbudet i tråd med verdipapirhandelloven § 6‑16 (1), jf. § 6‑19 (1).

DNB Markets, del av DNB Bank ASA, er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet BAHR AS er juridisk rådgiver til NTS og Selskapet.

Goldman Sachs International, Nordea Corporate Finance, en del av Nordea Bank Abp, filial i Norge og RBC Capital Markets er finansielle rådgivere og Advokatfirmaet Thommessen AS og Linklaters LLP er juridiske rådgivere til Tilbyder.

Kontaktinformasjon

Frøy:
Tonje Foss, CEO
Sondre Vevstad, CFO

Tel:
+47 996 10 116
+47 936 54 555

Email:
tonje.foss@froygruppen.no
sondre.vevstad@froygruppen.no

Falcon BidCo / Goldman Sachs Asset Management:

Joseph Stein

Tel: +44 20 7774 1000

SalMar:
Frode Arntsen, CEO

Tel: +47 482 06 665

Email: frode.arntsen@salmar.no

***

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR), og er underlagt opplysningskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12. Informasjonen ble sendt for offentliggjøring av Håkon Husby den 5. juni 2023 klokken 07:00 (norsk tid).

***

About Frøy

Frøy is a leading integrated provider of aqua services to Norwegian salmon farmers. With a team of more than 900 aqua service specialists and a modern fleet of 80 vessels, Frøy offers a wide range of infrastructure solutions to salmon farmers. The service offering includes transport of fish, sorting, counting, cleaning of nets, treatment for diseases and lice, inspection, installation and maintenance of salmon farming sites.

Falcon BidCo in brief

Falcon Bidco is a private limited company (registration number 930 936 936) incorporated under the laws of Norway with its registered office at c/o Advokatfirmaet Thommessen AS, Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo, Norway. Falcon Bidco was formed on 20 February 2023 and registered with the Norwegian Register of Business Enterprises on 2 March 2023. Falcon Bidco is indirectly wholly-owned by infrastructure funds managed by Goldman Sachs Asset Management. Falcon Bidco has never conducted and at present does not conduct any form of business, and its sole business purpose is to implement the Transaction.

About the Goldman Sachs Asset Management Infrastructure business

Bringing together traditional and alternative investments, Goldman Sachs Asset Management provides clients around the world with a dedicated partnership and focus on long-term performance. As the primary investing area within Goldman Sachs (NYSE: GS), we deliver investment and advisory services for the world’s leading institutions, financial advisors and individuals, drawing from our deeply connected global network and tailored expert insights, across every region and market—overseeing $2.67 trillion in assets under supervision worldwide as of March 31, 2023. Driven by a passion for our clients’ performance, we seek to build long-term relationships based on conviction, sustainable outcomes, and shared success over time. Goldman Sachs Asset Management invests in the full spectrum of alternatives, including private equity, growth equity, private credit, real estate and infrastructure.  Established in 2006, the Infrastructure business within Goldman Sachs Asset Management has consistently navigated the evolving infrastructure asset class, having invested approximately $15 billion in infrastructure assets across market cycles since its inception. We partner with experienced operators and management teams across multiple sectors, including digital infrastructure, energy transition, transportation & logistics and essential services.

About SalMar

SalMar is one of the world’s largest and most efficient producers of salmon. The Group has farming operations in Central Norway, Northern Norway and Iceland, as well as substantial harvesting and secondary processing operations. In addition, the company is operating within offshore aquaculture through the company SalMar Aker Ocean and SalMar owns 50% of the shares in Scottish Sea Farms Ltd.

***

The Mandatory Offer and the distribution of this announcement and other information in connection with the Mandatory Offer and the Transaction may be restricted by law in certain jurisdictions. When published, the Offer Document and related acceptance forms will not and may not be distributed, forwarded or transmitted into or within any jurisdiction where prohibited by applicable law, including, without limitation, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Hong Kong and Japan. The Offeror does not assume any responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

This announcement is not a tender offer document and, as such, does not constitute an offer or the solicitation of an offer to acquire shares in Frøy. Investors may accept the Mandatory Offer only on the basis of the information provided in the Offer Document. Offers will not be made directly or indirectly in any jurisdiction where either an offer or participation therein is prohibited by applicable law or where any tender offer document or registration or other requirements would apply in addition to those undertaken in Norway.

Notice to U.S. Holders

U.S. Holders (as defined below) are advised that the shares of the Company are not listed on a U.S. securities exchange and that the Company is not subject to the periodic reporting requirements of the U.S. Securities Exchange Act of 1934 (the “U.S. Exchange Act”), and is not required to, and does not, file any reports with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) thereunder.

The Mandatory Offer will be made in reliance on the exemption from certain requirements of Regulation 14E of the U.S. Exchange Act provided by Rule 14d-1(c) thereunder, and otherwise in accordance with the requirements of Norwegian law. Accordingly, the Mandatory Offer will be subject to disclosure and other procedural requirements, including with respect to the offer timetable, withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments, that are different from those that would be applicable under U.S. domestic tender offer procedures and law. The Mandatory Offer will be made in the United States by the Offeror and no one else.

The Mandatory Offer will be made to holders of shares of the Company resident in the United States (“U.S. Holders”) on the same terms and conditions as those made to all other holders of shares of the Company to whom an offer is made. Any information documents, including the Offer Document, will be disseminated to U.S. Holders on a basis comparable to the method that such documents are provided to the Company’s other shareholders to whom an offer is made.

The receipt of cash pursuant to the Mandatory Offer by a U.S. Holder of the shares of the Company may be a taxable transaction for U.S. federal income tax purposes and under applicable state and local, as well as foreign and other tax laws. Each holder of shares of the Company is urged to consult his independent professional advisor immediately regarding the tax consequences of acceptance of the Mandatory Offer.

It may be difficult for U.S. Holders of shares of the Company to enforce their rights and any claim arising out of the U.S. federal securities laws, since the Offeror, NTS, SalMar and the Company are located in and organized under the laws of countries other than the United States, and some or all of their officers and directors may be residents of a country other than the United States, and their respective assets are located primarily outside the United States. U.S. Holders of shares of the Company may not be able to sue a non-U.S. company or its officers or directors in a non-U.S. court for violations of the U.S. securities laws. Further, although U.S. Holders of shares of the Company are not waiving their rights under U.S. federal laws by accepting the Mandatory Offer, it may be difficult to compel a non-U.S. company and its affiliates to subject themselves to a U.S. court’s judgement. As used herein, the “United States” or the “U.S.” means the United States of America, its territories and possessions, any state of the United States of America, and the District of Columbia

Pursuant to an exemption from Rule 14e-5 under the U.S. Exchange Act, the Offeror and its affiliates or brokers (acting as agents for the Offeror or its affiliates, as applicable) may from time to time, and other than pursuant to the Mandatory Offer, directly or indirectly, purchase or arrange to purchase, shares of the Company or any securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for such shares outside the United States during the period in which the Mandatory Offer remains open for acceptance, so long as those acquisitions or arrangements comply with applicable Norwegian law and practice and the provisions of such exemption. To the extent information about such purchases or arrangements to purchase is made public in Norway, such information will be disclosed by means of an English language press release via an electronically operated information distribution system in the United States or other means reasonably calculated to inform U.S. Holders of such information. In addition, the financial advisors to the Offeror may also engage in ordinary course trading activities in securities of the Company, which may include purchases or arrangements to purchase such securities.

Neither the SEC nor any U.S. state securities commission has approved or disapproved or will approve or disapprove the Mandatory Offer, passed or will pass upon its fairness or passed or will pass upon the fairness, adequacy or completeness of this document or any documentation relating to the Mandatory Offer.  Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

Goldman Sachs International, which is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority in the United Kingdom, is acting exclusively for the Offeror and no one else in connection with the Transaction, the Mandatory Offer and the matters set out in this announcement. Neither Goldman Sachs International nor its affiliates, nor their respective partners, directors, officers, employees or agents are responsible to anyone other than the Offeror for providing the protections afforded to clients of Goldman Sachs International, or for giving advice in connection with the Mandatory Offer or any matter or arrangement referred to in this announcement.

Nordea Bank Abp, which is under the supervision of the European Central Bank together with the Finnish Financial Supervisory Authority, is acting (through its Norwegian branch, Nordea Bank Abp, filial i Norge) as financial adviser to the Offeror and no one else in connection with the Transaction, the Mandatory Offer and the matters set out in this announcement.  Neither Nordea Bank Abp nor its affiliates will regard any other person as its client in relation to the Offer and the matters set out in this announcement and will not be responsible to anyone other than the Mandatory Offeror for providing the protection afforded to clients of Nordea Bank Abp, nor for providing advice in relation to the Mandatory Offer or the other matters referred to in this announcement. Any securities activities in the United States by Nordea Bank Abp will be intermediated by its U.S. registered broker-dealer affiliate, Nordea Securities LLC, and such activities will be effected only to the extent permitted by Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of 1934.

RBC Europe Limited (trading as “RBC Capital Markets”), which is authorised by the PRA and regulated by the FCA and the PRA in the United Kingdom, is acting exclusively for the Offeror and for no one else in connection with the subject matter of this announcement and will not be responsible to anyone other than Goldman Sachs Asset Management and Offeror for providing the protections afforded to its clients or for providing advice in connection with the subject matter of this announcement.