Hopp til innhold
21.12.2023

Oppdatering om perlesnormanetangrep ved SalMar-anlegg

Det vises til tidligere melding om truende tilsig av perlesnormanet ved lokaliteten Ørnfjordbotten i Senja i november, og SalMars beslutning om å destruere all fisken på lokaliteten av hensyn til fiskevelferd.

Som nevnt i samme melding ble det da observert perlesnormaneter også på andre lokaliteter i Midt- og Nord-Norge. Omfanget har nå økt og truffet flere lokaliteter. Det er lokalitetene Finnvika sør og Langneset i Nord-Norge som er hardest rammet. Hendelsene her har medført fremskyndet slakting og økt destruksjon. På lokaliteten Langneset der det står fisk på ca. 1,0 kg, har man over tid tatt ut fisk som har vært utsatt for manetangrep. Situasjonen med perlesnormaneter på lokaliteten har dessverre vist seg å være vedvarende og tiltakende, og det er derfor besluttet å ta ut all gjenværende fisk som står på lokaliteten per i dag, totalt ca. 600.000 individer. Slike hendelser med perlesnormaneter forekommer svært sjeldent, det er over 20 år siden SalMar ble utsatt for et liknende manetangrep.

SalMar forventer at det i en periode fremover må settes inn betydelige ressurser for å overvåke og iverksette nødvendige tiltak som følge av økt manettilsig. Ansatte ved selskapets anlegg i regionene Midt og Nord legger daglig ned en stor innsats for å ivareta fiskevelferden.

Maneter er en av flere risikofaktorer ved fiskeoppdrett, men det er svært sjelden de påfører fisken skade. SalMars beredskapsplaner tar høyde for slike hendelser, slik at disse blir håndtert på betryggende måte og med fiskevelferd som viktig styrende prinsipp hvis de oppstår.

I tråd med interne retningslinjer holder SalMar Mattilsynet fortløpende rapportert om det pågående tilsiget av perlesnormaneter og om de fiskehelsefaglige vurderinger som til enhver tid gjøres.