Hopp til innhold
19.12.2023

SalMar – Aksjebasert incentivprogram 2023 for ledende ansatte og nøkkelpersoner

I henhold til fullmakt fra selskapets generalforsamling 8. juni 2023, har styret i SalMar ASA vedtatt et aksjebasert incentivprogram (Restricted Share Unit Plan) for ledende ansatte og nøkkelpersoner i selskapet og dets datterselskaper. Planen omfatter inntil 250 000 aksjer og har en varighet på tre år.  Selskapets forpliktelse i henhold til planen vil dekkes av selskapets eksisterende beholdning av egne aksjer. Per 19. desember 2023 har SalMar ASA en beholdning på 488 256 egne aksjer.

Formålet med det aksjebaserte incentivprogrammet (Planen) er å stimulere ansatte til et nært og langsiktig engasjement i selskapet, ved å ytterligere sammenstille interessene til ansatte med andre aksjonærer. Deltakere vil under Planen motta tildelinger for å motiveres til å bidra til fortsatt suksess og lønnsomhet i selskapet, samt levere fremragende resultater. Planen vil også styrke SalMars muligheter for å tiltrekke og beholde ansatte.

Deltakere vil under Planen motta vederlagsfrie tildelinger i form av Restricted Share Units (RSU) som frigjøres og overføres som aksjer til deltakerne etter en opptjeningsperiode med fastsatte prestasjonsbetingelser. Planen består av tre opptjeningsperioder, på henholdsvis ett, to og tre kalenderår, hvor 2023 er det første året. Hver opptjeningsperiode omfatter 1/3 av det totale antall RSU i Planen. Én RSU gir en betinget rettighet til én aksje. Tildelingen av RSU i hver av de tre opptjeningsperiodene har følgende prestasjonsbetingelser:

– 1/3 av RSU vil opptjenes uavhengig av prestasjonsbetingelser
– 1/3 av RSU vil opptjenes forutsatt at SalMar oppnår en gitt EBIT/Kilo bedre enn øvrige oppdrettsaktører notert på Oslo Børs i opptjeningsperioden
– 1/3 av RSU vil opptjenes forutsatt at SalMars aksjer leverer en høyere TSR (Total Shareholder Return) enn en definert gruppe sammenlignbare selskap i opptjeningsperioden

Opptjening av RSU i henhold til Planen forutsetter at deltageren er ansatt i SalMar eller omfattede datterselskaper. Total gevinst fra frigjorte RSU i løpet av et kalenderår skal ikke overstige 100% av deltakerens grunnlønn. I henhold til planverk vil antall RSUer justeres ved en eventuell utbytteutbetaling for å bevare, men ikke øke, verdien av RSU-tildelingen.

Planen iverksettes 19. desember 2023 og omfatter ledende ansatte og nøkkelpersoner i SalMar og dets datterselskaper.

RSUer tildelt primærinnsidere 19. desember 2023

Frode Arntsen har mottatt 4 024 RSUer i Selskapet
Roger Bekken har mottatt 2 865 RSUer i Selskapet
Eva Haugen har mottatt 1 386 RSUer i Selskapet
Håkon Husby har mottatt 1 039 RSUer i Selskapet
Ingvild Kindlihagen har mottatt 478 RSUer i Selskapet
Runar Sivertsen har mottatt 1 664 RSUer i Selskapet
Ulrik Steinvik har mottatt 2 311 RSUer i Selskapet
Arthur Wisniewski har mottatt 1 664 RSUer i Selskapet
Simon Søbstad har mottatt 1 941 RSUer i Selskapet
Gunn Marit Sivertsen (nærstående part av primærinnsider)  har mottatt 733 RSUer i Selskapet

Ny aksjebeholdning

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Frode Arntsen 9 131 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 6 962 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Roger Bekken* 6 541 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 14 509 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Eva Haugen 3 233 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 7 900 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Håkon Husby 2 447 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 1 438 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Ingvild Kindlihagen 974 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 46 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Runar Sivertsen 3 806 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 4 314 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Ulrik Steinvik** 5 312 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 120 478 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Arthur Wisniewski 3 888 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 2 772 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Simon Søbstad 4 338 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 604 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Gunn Marit Sivertsen (nærstående part av primærinnsider) 1 469 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 195 aksjer i Selskapet

*Eier 14 509 aksjer direkte og indirekte gjennom personlig nærstående.

*Eier 120 478 aksjer direkte og indirekte gjennom personlig nærstående. Eier i tillegg 100% av aksjene i Nordpilan AS. Nordpilan AS eier 0,2% av aksjene i Kverva AS, som igjen gjennom Kverva Industrier AS eier 45,4% av aksjene i SalMar ASA

For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby, IR-ansvarlig SalMar
Telefon: + 47 936 30 449
E-post: hakon.husby@salmar.no
Web: www.salmar.no

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg