Hopp til innhold
31.05.2023

SalMar – Grunnrenteskatt på havbruk i Norge

Stortinget har i dag med knepent flertall vedtatt en ekstra grunnrenteskatt på havbruk i Norge med en skattesats på 25%. Dette kommer i tillegg til den ordinære selskapsskatten, og betyr at marginalskatten på havbruk vil øke med mer enn 100 prosent, fra 22 til 47 prosent. Den nye skatten vil gjelde med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2023, og innføres uten den partsinvolvering og brede politiske forankring som tradisjonelt har karakterisert større endringer i skattesystem og rammevilkår for norsk næringsliv.

SalMar har hele tiden sterkt advart mot den nye skatten som er basert på det feilaktige grunnlag at havbrukets matproduksjon er en stedbunden grunnrentenæring som over tid høster ekstraordinær avkastning som ikke står i forhold til risiko. Dagens skattevedtak vil være sterkt vridende. Det veldig høye skattenivået og den nye skattens uheldige innretning vil inndra betydelige deler av investeringskapitalen i næringen. Dette vil gå på bekostning av investeringer, innovasjon og sysselsetting i en næring hvor kystens folk har sørget for at Norge er blitt globalt ledende. Skatten vil ramme hele verdikjeden, ikke minst landbasert industri og leverandørene. En uryddig saksbehandling uten konsekvensutredning, og hvor fortsatt mye er uavklart, forsterker usikkerheten.

SalMar vil på denne bakgrunn fortsatt aktivt arbeide sammen med næringens organisasjoner for å beskrive den faktiske situasjon og de utfordringene næringen nå står overfor. I nær og faktabasert dialog med myndigheter og beslutningstakere ser vi frem til snarest å få tilbake et skattesystem og et skattenivå som er tilpasset norsk havbruk.

Havbruksnæringen har klart og tydelig vært åpen for å yte et skattemessig merbidrag. Men det må være på et bærekraftig nivå med en modell som er tilpasset næringen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12