Hopp til innhold
18.09.2023

SalMar – Konsernintern fusjon med NTS og flagging av aksjepost

Styret i SalMar ASA («SalMar») og dets heleide datterselskapet NTS AS («NTS») har signert en felles fusjonsplan for en konsernintern fusjon mellom SalMar og NTS med førstnevnte som overtakende selskap. Fusjonen gjennomføres i henhold til reglene for fusjon mellom mor- og heleid datterselskap. Ved gjennomføring av fusjonen vil eierskapet til NTS’ aksjer i SalMar overføres til SalMar. NTS eier i dag 13 691 960 aksjer i SalMar, tilsvarende 9,43% av aksjene og stemmene i SalMar. Etter fusjonen er gjennomført vil SalMar eie 13 706 246  egne aksjer, tilsvarende 9,44%% av aksjene og stemmene. Flaggegrensen på 5% er dermed krysset, jf. verdipapirhandelloven § 4-2.

Fusjonen forventes gjennomført i fjerde kvartal av 2023. Fusjonsplanen vil være tilgjengelig på SalMars forretningskontor og bli meldt til Foretaksregisteret, samtidig med at aksjeeierne i SalMar skriftlig underrettes om fusjonsplanen. Brevet til aksjeeierne følger vedlagt denne meldingen (i engelsk og norsk versjon).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 og flaggeplikten i verdipapirhandelloven § 4-2.

Vedlegg