Hopp til innhold
24.08.2023

SalMar – Leverer sterke resultater og passerer viktige milepæler i planene for videre vekst

Begrenset tilbud av atlantisk laks kombinert med sterk etterspørsel, førte til nok et kvartal med høye laksepriser, og dermed sterke kvartalsresultater for SalMar.

 • Operasjonell EBIT for konsernet var NOK 1 745 millioner i Q2 2023. Totalt slaktevolum var 44 300 tonn. Operasjonell EBIT per kilo var NOK 39,4. Operasjonell EBIT for Norge var NOK 1 790 millioner, og driftsresultat per kilo var NOK 40,5.
 • Oppdrett Midt-Norge segmentet fortsatte å levere gode resultater på drift, til tross for at resultatet er påvirket av engangskostnader i perioden. Oppdrett Nord-Norge rapporterte sterke kvartalsresultater med lavere kostnadsnivå.
 • Salg og Industri viste solide driftsresultater, blant annet som følge av effektiv drift i sine slakterier og videreforedlingsanlegg, og god disponering av volum i markedet. Kontraktsandelen var på 25 prosent, med negativt bidrag.
 • Som forventet ble det slaktet lavt slaktevolum på Island i perioden for å optimere biologiske prestasjoner.
 • SalMar Aker Ocean sin Ocean Farm 1 startet sin tredje produksjonssyklus tidlig i mai 2023 og forventer at slakting vil starte tidlig i 2024, i henhold til tidligere guiding.
 • For Scottish Sea Farms ble resultatene svake, påvirket av biologiske utfordringer
 • SalMar beholder sin volumguiding for 2023 sine segmenter i Norge og Island uendret. Volumguiding for Scottish Sea Farms er redusert til 27 000 tonn.
 • Grunnrenteskatt har blitt inkludert med en betydelig implementeringseffekt.

Etter vellykkede transaksjoner og integrasjon av NTS, NRS og SalmoNor, har SalMar i første halvdel av 2023 tatt betydelige skritt for å styrke sin posisjon som ledende produsent av bærekraftig laks.

 • Arctic Offshore Farming startet første produksjonssyklus i juli og med Ocean Farm 1 er to offshore enheter i drift.
 • SalMar øker også sin settefiskkapasitet gjennom at første rogn ble lagt inn på det nye smoltanlegget Tjuin i løpet av sommeren.
 • Goldman Sachs Asset Management fullførte i august kjøpet av 72,11 prosent av aksjene i Frøy ASA fra SalMar sitt heleide datterselskap NTS, mot et oppgjør bestående av 4,8 milliarder kroner i kontantvederlag.
 • SalMar styrket også sin balanse og finansielle fleksibilitet i august, ved å inngå usikrede låneavtaler på til sammen 16 milliarder kroner.
 • Styret i SalMar foreslår å slette 13,1 millioner egne aksjer. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling vil bli sendt på et senere tidspunkt.

Kommentarer

Som en av verdens ledende produsenter av atlantisk laks, er det ikke tilfeldig at SalMar presenterer sin rapport for andre kvartal og første halvår 2023 på Aqua Nor, den store internasjonale havbrukskonferansen i Trondheim i dag.

– Vi rapporterer sterke resultater som stort sett er i tråd med våre forventninger, og god fremgang i vårt arbeid med å integrere NRS, NTS og SalmoNor i SalMar. Vi har nylig signert en refinansieringspakke, og styrket vår balanse gjennom salg av aksjer i Frøy. Alt dette gir oss et enda sterkere grunnlag for videre vekst, sier Frode Arntsen, CEO i SalMar.

I løpet av de siste årene har selskapet gjort betydelige investeringer langs hele verdikjeden. SalMar drifter innovative RAS settefiskanlegg, kystnære oppdrettslokaliteter, offshore enheter og har flere topp moderne anlegg på land for slakting og foredling av laks.

– Vi er tydelige på at vår ambisjon er å fortsette å vokse og skape verdier for samfunnet og for våre aksjonærer. Hvor raskt og hvor mye avhenger i stor grad av virkningene av grunnrenteskatten som er innført i Norge. Ifølge våre foreløpige beregninger utgjør implementeringseffekten alene 2,3 milliarder kroner, sa Arntsen.

SalMar er sterkt imot grunnrenteskattemodellen og nivået på denne, og mener argumentene som ble fremmet i selskapets høringssvar i januar 2023 fortsatt er relevante. Selskapet vil fortsette å argumentere for en endring av det samlede skattesystemet og skattenivået for norsk havbruk i nær og faktabasert dialog med myndigheter og beslutningstakere. SalMar er åpne for eventuelle rettslige skritt knyttet til grunnrenteskatten.

Fremtidsutsikter

SalMar beholder sin guiding på slaktevolum for 2023 i Norge på 243 000 tonn og 16 000 på Island. For Scottish Sea Farms er forventet slaktevolum redusert til 27 000 tonn.

I Norge forventer SalMar betydelig høyere slaktevolum og tilsvarende kostnadsnivå i tredje kvartal 2023, sammenlignet med andre kvartal 2023. Og også høyere volum på Island.

For tredje kvartal 2023 forventes kontraktsandelen i Norge å bli rundt 15 prosent. For hele året 2023 forventes det at kontraktsandelen er rundt 16 prosent.

Rapport og presentasjon for andre kvartal 2023 er vedlagt

SalMars konsernsjef Frode Arntsen og CFO Ulrik Steinvik vil presentere selskapets resultater på Aqua Nor i dag klokken 09:00 i Mendelsohn konferanserom i Trondheim Spektrum. Presentasjonen vil også bli vist som webcast på www.salmar.no

Kapitalmarkedsdag 2023

SalMar vil gi mer informasjon om sine strategiske planer på kapitalmarkedsdagen 2023. Arrangementet finner sted 6.-.7 september i Tromsø og Senja. Vennligst besøk vår nettside for mer informasjon: https://www.salmar.no/investor/capital-markets-day/

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Frode Arntsen, CEO
Tel: +47 482 06 665
Epost: frode.arntsen@salmar.no

Ulrik Steinvik, CFO
Tel: +47 900 84 538
Epost: ulrik.steinvik@salmar.no

Håkon Husby, Head of Investor Relations
Tlf: +47 936 30 449
Epost: hakon.husby@salmar.no
                               

Om SalMar
SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean og eier 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg