Hopp til innhold
22.02.2023

SalMar – Nytt industrielt kraftsenter etablert i årets siste kvartal gjennom vellykket gjennomføring av transaksjonene med NTS, NRS og SalmoNor

  • Fjerde kvartal 2022 markerte slutten på et begivenhetsrikt år for SalMar med strategiske grep som vil styrke selskapets posisjon som ledende tilbyder av sunn og bærekraftig laks. SalMar er nå verdens nest største produsent av atlantisk laks.
  • Året siste kvartal resulterte i en total operasjonell EBIT for konsernet på NOK 1 006 millioner. Totalt slaktevolum var 62 700 tonn (NOK 16,05 per kg).
  • Operasjonell EBIT for Norge var NOK 956 millioner med et slaktevolum på 56 700 tonn (NOK 16,86 per kg). Biologiske utfordringer påvirket resultatet i Midt-Norge, mens Nord-Norge fortsatte å levere sterkt.
  • Salg og industri leverte solide operasjonelle prestasjoner, med rekordhøy aktivitet på sine slakterier og videreforedlingsanlegg.
  • Fortsatt gode resultater fra Icelandic Salmon med rekordhøyt slaktevolum.
  • Svake resultater fra Scottish Sea Farms på grunn av biologiske utfordringer. 
  • Gjennom en rekke transaksjoner er nå sammenslåingen med NTS, NRS og SalmoNor ferdigstilt og resultatene er konsolidert inn i selskapets regnskap fra november 2022. Engangskostnader som følge av transaksjonene på NOK 120 millioner påvirker resultatet for fjerde kvartal.
  • SalMar vurderer strategiske alternativer for eierskapet i Frøy ASA, med sterk interesse fra flere parter.
  • For regnskapsåret 2022 foreslår styret et utbytte på samme nivå som i 2021, NOK 20,00 per aksje.
  • I Norge har regjeringen foreslått å innføre grunnrenteskatt på havbruk akvakultur med virkning fra skatteåret 2023. Hvis forslaget godkjennes av Stortinget, vil den nye skatten ha stor påvirkning på evnen til innovasjon og investeringer i den norske oppdrettsnæringen. SalMar leverte derfor et tydelig høringssvar i januar som tydelig viser at skatteforslaget er basert på feilaktige premisser og bør legges permanent til side.

Rekordhøyt slaktevolum i årets siste kvartal og sterke resultater for 2022

NTS, NRS og SalmoNor ble konsolidert inn i SalMar sitt regnskap fra november 2022. Dette er en viktig årsak til at totalt slaktevolum volum nådde 62 700 tonn i fjerde kvartal. Total operasjonell EBIT for konsernet var på NOK 1 006 millioner med operasjonell EBIT per kg på NOK 16,05.

SalMars operasjonelle resultat i Q4 var preget av fortsatt solide prestasjoner i Nord-Norge, god kapasitetsutnyttelse og solide operasjonelle prestasjoner i Salg og industri, og rekordhøye slaktevolumer i Island. Resultater i Midt-Norge er derimot svakt som følge av biologiske utfordringer. Og engangskostnader som følge av transaksjonene på NOK 120 millioner påvirker resultatet for fjerde kvartal.

– Våre dedikerte og svært dyktige ansatte har fortsatt å levere solid operasjonell innsats, men på grunn av biologiske utfordringer har det ført til et kvartal med noe blandet resultat for konsernet. De biologiske utfordringene i Midt-Norge ble håndtert klokt selv om det får negative effekter på resultatet, sier SalMars konsernsjef Frode Arntsen.

For 2022 ble totalt slaktevolum for konsernet 193 700 tonn med en total operasjonell EBIT på NOK 4 465 millioner og operasjonell EBIT per kg på NOK 23,05.

– Vi har aldri levert så mye laks til kunder over hele verden som vi har gjort i 2022, dette har resultert i et godt finansielt resultat for helåret som er drevet av sterke operasjonelle prestasjoner og god etterspørsel etter laks med dertil høye laksepriser, fortsetter Arntsen.

2022 et begivenhetsrikt år som former veien videre

– Som følge av oppkjøpet av NTS, NRS og SalmoNor som har gitt oss mer enn 500 nye kollegaer og en styrket operasjonell struktur langs hele vår verdikjede, har SalMar vokst til å bli verdens nest største lakseprodusent. Vi har dermed skapt en enda sterkere plattform for videre vekst i SalMar. Vi vil fortsette å levere sunn og bærekraftig laks, og alltid etterstrebe videre forbedringer i vår industri i sjø og på land, sier Arntsen.

I 2023 fortsetter selskapet å investere i allerede påstartede prosjekter, samlet forventer selskapet å investere NOK 2,1 milliarder i 2023. Nye prosjekter er satt på vent grunn av usikkerheten rundt forslaget om grunnrenteskatt i Norge.

– Både nivå og innretning på skatteforslaget vil bidra til å vri investeringer fra havbruk i Norge til andre land, og andre næringer. Forslaget vil i tillegg inndra store deler av investeringskapitalen i Norges største fornybare eksportnæring. Dette vil sterkt ramme næringens innovasjonskraft og investeringsevne på norskekysten, resultatet vil bli nedbygging av norsk industri og eierskap og sette Norske industriarbeidsplasser og Norges posisjon som verdensledende i næringen i fare. Ikke noe annet land har innført en skatt av denne art og på dette nivå på noen del av sin matproduksjon. Fortsatt er det uklart for oss hvilke rammebetingelser vi har å forholde oss til to måneder inn i 2023, dette er uholdbart for en av Norges viktigste eksportnæringer, sier Arntsen.

– Vi leverte et tydelig høringssvar i starten av januar hvor vi klart ga uttrykk for vår mening, og inngående beskrev forslagets skadelige virkninger Skatteforslaget bygger på feilaktige premisser og bør legges permanent til side slit et bredt flertall på stortinget gjorde for tre år siden, fortsetter Arntsen.

Forventer betydelig volumvekst for SalMar i 2023, men lav tilbudsvekst globalt

SalMar er svært opptatt av å lede an i industrien og bidra til å skape bærekraftig vekst og verdi på laksens betingelser. Selskapet bygger sin virksomhet og fremtid på et sterkt strategisk og operativt grunnlag med dedikerte ansatte og en unik selskapskultur.

– Vi ser et stort uutnyttet potensial for forbedring og vekst i alle deler av vår virksomhet, ikke minst innenfor våre eksisterende lisenser. I fjerde kvartal har vi fått på plass den nye operasjonelle strukturen for «nye» SalMar i Norge og vi vil igjennom 2023 optimere driften slik at vi tar ut det betydelige potensialet vi ser i kjøpene vi har gjennomført, sier Arntsen.

Det er forventet lav økning i global produksjon av atlantisk laks i 2023. Men som følge av oppkjøpene forventer SalMar en betydelig volumvekst. For 2023 har SalMar beholdt sin volumguiding for Norge på 243 000 tonn og for Island på 16 000 tonn. For Skottland er guidingen redusert til 37 000 tonn.

For første kvartal 2023 forventer selskapet betydelig lavere volumer enn i forrige kvartal og tilsvarende kostnadsnivå. Kontraktsandelen for første kvartal og for 2023 som helhet vil være henholdsvis rundt 25% og 10%.

Full rapport og presentasjon for fjerde kvartal 2022 er vedlagt.

SalMars konsernsjef Frode Arntsen og CFO Ulrik Steinvik vil presentere selskapets resultater på Hotel Continental, Stortingsgata 24-26, Oslo, i dag klokken 08:00. Presentasjonen vil også bli vist som webcast på www.salmar.no.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Frode Arntsen, konsernsjef
Tlf: +47 482 06 665
Epost: frode.arntsen@salmar.no

Ulrik Steinvik, CFO
Tlf: +47 900 84 538
Epost: ulrik.steinvik@salmar.no

Håkon Husby, IR-ansvarlig
Tlf: +47 936 30 449
Epost: hakon.husby@salmar.no

Om SalMar
 SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean og eier 50% av Scottish Seafarms Ltd.

 Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg