Hopp til innhold
11.05.2023

SalMar – Sterke resultater drevet av rekordhøye laksepriser

 • Begrenset tilbudsvekst av atlantisk laks kombinert med sterk etterspørsel etter sunn og næringsrik mat førte til rekordhøye laksepriser, noe som resulterte i en sterk start på året for SalMar.
 • Operasjonell EBIT for konsernet var NOK 1,884 millioner i Q1 2023. Totalt slaktevolum var 48,500 tonn. Operasjonell EBIT per kg var NOK 38.8.
 • Operasjonell EBIT for Norge var NOK 1,725 millioner. Slaktevolumet var 42,000 tonn. Operasjonell EBIT per kg var NOK 41.1 per kg.
 • Oppdrett Midt-Norge med lavere kostnader og gunstig slakteprofil. Oppdrett Nord-Norge med høyere kostnadsnivå som følge av økt andel volumet kom fra NRS og hovedvekten av volumet ble slaktet tidlig i perioden.
 • Salg og Industri viste sterk underliggende operasjonell drift på sine slakterier og videreforedlingsanlegg, og demonstrerer evnen til å optimalisere utnyttelsen av råvarer. Kontraktsandel var 25 prosent, med negativt bidrag.
 • Icelandic Salmon oppnådde rekordhøyt slaktevolum og fortsatt gode resultater.
 • Lavt slaktevolum for Scottish Sea Farms, men forbedret resultat sammenlignet med foregående kvartal.
 • SalMar Aker Ocean sin Ocean Farm 1 ble transportert tilbake på lokasjon i Frohavet og startet sin tredje produksjonsyklus tidlig mai 2023.
 • NTS, NRS og Salmonor ble inkludert i SalMar sin operasjonelle struktur etter vellykkede transaksjoner i Q4 2022. Ved utgangen av Q1 2023 hadde NOK 425 millioner i årlige synergieffekter allerede blitt oppnådd. Det tilsvarer 63 prosent av målet for årlige synergier på NOK 671 millioner.
 • Overtakelse av alle resterende aksjer i NTS ble fullført i januar 2023 og den strategiske prosessen rundt eierskapet i Frøy ASA pågår.
 • SalMar beholder sin volumguiding for alle segmenter i 2023 uendret.

Begrenset tilbudsvekst drev prisen på atlantisk laks til rekordhøyder i første kvartal 2023 og resulterte i solide overskudd for SalMar. SalMars konsernsjef Frode Arntsen påpeker imidlertid at det er andre forhold som er mer avgjørende når man skal vurdere selskapets resultater og posisjon, og potensialet for videre vekst.

– Midt i en tid med stor politisk usikkerhet har våre ansatte gjort en eksemplarisk jobb med å kombinere virksomhetene til SalMar, NTS, NRS og SalmoNor, samt realisere synergimulighetene. Vi har levert godt operasjonelt i hele virksomheten vår, innen oppdrett så vel som i Salg og Industri, på Island og i Skottland. Dette viser kvaliteten og engasjementet til de mange som jobber for selskapet vårt, sa Frode Arntsen.

– Sammen bygger vi en solid plattform for videre utvikling av trygge arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten. Vårt mål er at vår innsats skal komme de mange samfunnene der vi opererer, våre ansatte og deres familier, samt våre eiere til gode, la han til.

Grunnrente

SalMar ser i likhet med resten av havbruksnæringen med stor bekymring på forslaget til ny grunnrenteskatt på havbruk i Norge. Stortinget inviteres til å vedta en nær tredobling av marginalskatten på en konkurranseutsatt distriktsnæring fra 22 til 57 prosent, basert på en komplisert ny skattemodell, med tilbakevirkende kraft og uten konsekvensutredning. Ingen andre land har innført noe i nærheten av dette på noen del av sin matvareproduksjon, inkludert sjømat.

SalMar har på denne bakgrunn funnet det nødvendig å legge til side alle nye større investeringer i Norge framover. Skatteforslaget har både en innretning og et nivå som vil ramme store deler av kystens næringsliv og særlig redusere investeringene i landbasert industri. Regjeringens nye beregninger understreker det massive omfanget av den inndragning av investeringskapital som forslaget innebærer. Dette vil kraftig redusere mulighetene for å finansiere fremtidige industriprosjekter og arbeidsplasser i Norge, og tilsvarende favorisere investeringer i andre land. Stortingets behandling av skatteforslaget vil med andre ord får stor betydning for norsk havbruk og industri framover. Det påhviler derfor Stortinget, og finanskomiteen på dets vegne, et betydelig nasjonalt ansvar når de nå som landets øverste myndighet har denne sak til behandling.

Fremtidsutsikter

SalMar forventer at økningen i den globale produksjonen av atlantisk laks i 2023 vil være begrenset som i 2022. SalMar beholder slaktevolum for 2023 uendret. Slaktevolum i Norge forventes å være på 243 000 tonn, for Island 16 000 tonn og for Skottland 37 000 tonn.

For andre kvartal 2023 forventer SalMar et noe høyere slaktevolum og samme kostnadsnivå i Norge. Mens det i Island er forventet vesentlig lavere volum. Kontraktsandelen i andre kvartal og hele året 2023 er forventet rundt 25% og 12%. 

Full rapport og presentasjon for første kvartal 2023 er vedlagt

SalMars konsernsjef Frode Arntsen og CFO Ulrik Steinvik vil presentere selskapets resultater på Hotel Continental, Stortingsgata 24-26, Oslo, i dag klokken 08:00. Presentasjonen vil også bli vist som webcast på www.salmar.no.

Kapitalmarkedsdag 2023

Som kommunisert i kvartalspresentasjonen er påmelding til vår kapitalmarkedsdag nå åpen. Vennligst besøk vår nettside for mer informasjon: www.salmar.no/kapitalmarkedsdag/

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Frode Arntsen, CEO
Tel: +47 482 06 665
Epost: frode.arntsen@salmar.no

Ulrik Steinvik, CFO
Tel: +47 900 84 538
Epost: ulrik.steinvik@salmar.no

Håkon Husby, Head of Investor Relations
Tlf: +47 936 30 449
Epost: hakon.husby@salmar.no

Om SalMar
SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean og eier 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg