Hopp til innhold
30.11.2023

Uønskede hendelser ved Senja

Perlesnormaneter

I midten av november observerte våre fiskerøktere ved lokaliteten Ørnfjordbotn i Senja et betydelig truende tilsig av perlesnormaneter. Det ble også registrert noe død fisk. Noen dager senere økte omfanget av maneter ytterligere og skadeomfanget på fisken tiltok i styrke.

Av fiskevelferdshensyn besluttet SalMar derfor å destruere all fisken på lokaliteten. Våre medarbeidere jobbet sammen med folk fra ekstern beredskapsbåt intenst på døgnbasis for å håndtere den akutte og beklagelige situasjon som oppsto på grunn av dette uvanlige og voldsomme innsiget av perlesnormaneter. Etter 3-4 dager var operasjonen avsluttet.

Det er også observert perlesnormaneter på andre lokaliteter i Midt- og Nord-Norge, men i et begrenset omfang.

Maneter er en av flere risikofaktorer ved fiskeoppdrett, men det er svært sjelden de påfører fisken skade som i dette tilfellet. For ca. 20 år siden ble en SalMar-lokalitet på Frøya utsatt for et liknende kraftig manetangrep. SalMars beredskapsplaner tar høyde for slike hendelser, slik at disse blir håndtert på betryggende måte og med fiskevelferd som viktig styrende prinsipp hvis de oppstår.

Hendelsen vil ikke påvirke SalMar økonomisk utover verdien på den destruerte fisken. Det vil heller ikke ha påvirkning på guidet slaktevolum. Lokaliteten hadde ca. 1,2 millioner laks med snittvekt på 0,3 kilo. Frem til manetangrepet var dødeligheten på lokasjonen ca. 1 prosent.

Uhell ved settefiskanlegg

SalMar melder samtidig om en hendelse med dødelighet og destruksjon av ca. 200 000 yngel med vekt på ca. 7 gram på settefiskanlegget på Jøvika, Senja. Hendelsen var en konsekvens av mangelfull montering av barrierer i et fiskekar , i dette tilfellet sentersilene i karet. Fisken har derfor havnet i RAS-anlegget, biofilter og fiskefellen.

Fiskefellen, som er en ekstra barriere for å hindre rømming, fanget opp det meste av yngelen, men ca. 200 stk yngel på 7 gram som ikke er sjøtilpasset havnet i sjøen. Åtte av disse ble fanget på gjenfangstgarn mens det legges til grunn at resten er død som følge av hendelsen.

Vi holder Mattilsynet og Fiskeridirektoratet orientert om nærmere kartlegging av omfang og årsaksforhold, og gjør samtidig sammen med leverandøren de nødvendige utstyrstilpassingene for å hindre at noe tilsvarende skal skje igjen. Også denne beklagelige hendelsen er håndtert på en profesjonell måte av SalMars medarbeidere. Analyse av hendelsen vil bli lagt til grunn i selskapets videre arbeid med å bedre sikkerhet og fiskevelferd i våre anlegg.